Лъэпкъ хабзэхэмрэ щэнхабзэмрэ зыщагъэгъуазэ

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу, щэкIуэгъуэм и 4-м, ВДНХ-м къыщызэIуаха «Урысей» гъэлъэгъуэныгъэм щагъэуващ Кавказ. РФ хъыбарегъащIэ плIанэпэр. 
Къэралым и щIыналъэ  псоми я зэфIэкI щагъэлъагъуэ ВДНХ-м   щагъэува Кавказ. РФ утыр бгы лыжэ зыгъэпсэхупIэ цIыкIущ, Iуащхьэмахуэ лъапэ кърипцIыхуну ящIауэ.   Абы хыхьэу кIапсэ гъуэгум урикIуэ, Iуащхьэмахуэ и щыгум удэкI, бгым тет LeapRus хьэщIэщым зыщыбгъэпсэху хъунущ. Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм утым лекторий къыщызэIуахащ. Абы щIэныгъэ, зэфIэкI зиIэ цIыхухэр къыщыпсэлъащ,  IэщIагъэлIхэм щаIущIащ, мастер-классхэр щрагъэкIуэкIащ. ХьэщIэхэр хагъэгъуэзащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэхэмрэ щэнхабзэмрэ. ВДНХ-м и ищхъэрэ куэбжэмкIэ щыIэ, къэралым и зыгъэпсэхупIэ нэхъыщхьэхэм я хэщIапIэ «Почувствуй Россию» утым деж щагъэуващ Кавказ. РФ стендыр. 
Выставкэм зрезыгъэхьэлIахэм фIэхъус ярихащ вице-премьер Чернышенкэ Дмитрий. Гъэлъэгъуэныгъэм зыщагъэгъуэзащ   вице-премьер Новак Александр, министрым и къуэдзэ Назаров Сергей, Кавказ. РФ IуэхущIапIэм и унафэщI Юмшанов Андрей сымэ. 
Юмшанов Андрей жиIащ бгым зэрызыщагъэпсэху щIыкIэр альпинизмыр къыщежьа Iуащхьэмахуэ лъапэр я щапхъэу къызэрагъэлъэгъуар, бгым иджыри дэмыкIа хьэщIэхэр а щIыналъэм щIымахуэм кIуэну нэхъри тригъэгушхуэну зэрыщыгугъыр.
ХьэщIэхэм «Iуащхьэмахуэ» зыгъэпсэхупIэр ягу дыхьащ. Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэм я щIэупщIэм нэхъри зэрыхэхъуар нэрылъагъущ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также:

17.07.2024 - 10:39 Къалэм Iумахуэ
15.07.2024 - 15:20 Дэрбзэр Iэзэ
14.07.2024 - 15:50 «Арабеск»-р къофэ