Календарь событий

01 октября 2021

Йопи и школ

«Suomenmaa» фин газетым и корреспондент Митенев Валерий газетым къытридзащ и фин лэжьэгъу Хаапаваарэ Хейккихэ я деж хьэщIапIэ зэрыщыIар. 

Лъагъуныгъэр щIэныгъэм и жагъуэгъукъым

Щэн-щэхуэным иуфэбгъуа ди хъуреягъым цIыху гухэлъыр нэгъунэ ахъшэм и унафэм щIэту къыпщегъэхъу. 

Пасэрей хьэпшыпхэр нобэрей гъащIэм къыхехьэж

IэпщIэлъапщIэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ IэщIагъэхэм пызыщэхэр диIэщ. 

ЛIыхъужьхэм я фэеплъу

Афганистаным щекIуэкIа зауэм хэкIуэда Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Аруан куейм щыщхэм я фэеплъ зэхьэзэхуэ волейболымкIэ иджыблагъэ Къэхъун къуажэм щызэхэтащ.

Кавказым и симфоние

ФокIадэм и 27-28-хэм Налшык къалэ щыхьэщIащ Ленинград областым и къэрал симфоние оркестрыр (и художественнэ унафэщI, дирижёр, КъБР-м и цIыхубэ артист Голиков Михаил и гъусэу), Адыгейм щIыхь зиIэ и артисткэ Чэныб Нэфсэт, КъБР-м и цIыхубэ артист Къэбэрдокъуэ Мурат, «Голос» телезэпеуэм щытекIуа, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Бэрбэч Аскер сымэ.

КъБР-м и Пенсэ фондым къет

ТелефонкIэ куэд зэфIагъэкI

Бажэм пенальтир дигъэкIакъым

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гцпым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу фокIадэм и 26-м «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщригъэблэгъат ди къуэш Адыгейм и «Дружба»-р. 
ЗэпрэщIэува командэхэм зэIущIэр хуабжьу къыщIадзащ. ЗэпэщIэтыныгъэр гъуэрыгъуэурэ лъэныкъуитIымкIи щекIуэкIырт. Абыхэм ящыщ зым «Дружба»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ, нэхъапэм «Спартак-Налшыкым» щыджэгуа КIыщ Залым налшыкдэсхэм яIэщIэкIри, Антиповым и гъуэм еуащ. АрщхьэкIэ топыр щхьэпрылъэтащ. 

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ