Календарь событий

13 октября 2021

«Пушкин и картэр» мэлажьэ

Зы мазэ хъуауэ Урысей Федерацэм щолажьэ «Пушкин и картэ» къэрал программэр. Ар УФ-м и Президент Путин Владимир къыхилъхьащ, щIалэгъуалэр диIыгъын папщIэ. Илъэс 14-м щегъэжьауэ 22-рэ зи ныбжь щIэблэм я щэнхабзэ зыхэщIыкIым зиужьын щхьэкIэ къагупсыса IэмалыфIщ мы Iуэхур.

Жэпуэгъуэм и 14-р МэзгъэфIэнхэмрэ лъэпкъ паркхэмрэ я лэжьакIуэхэм я махуэщ

Дызэрыщыгъуазэщи, дыкъэзыухъуреихь дунейм хэхауэ яхъумэ и щIыпIэхэр (мэзкъуэдыхэмрэ мэзгъэфIэнхэмрэ) IэмалыфIщ щIыуэпсыр зэрыщытам хуэдэу къызэтегъэнэнымкIэ.

«ЖылакIэр» Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

Абхъаз къэрал щIалэгъуалэ театрым иджыблагъэ Мейкъуапэ къалэ щигъэлъэгъуащ Абхъазым и цIыхубэ тхакIуэ Шинкубэ Бэгърат и «ЖылакIэ» романым къытрищIыкIа спектаклыр. Ди лъэпкъ тхыдэм и напэкIуэцI гуузхэм ящыщ зыщ абхъаз тхакIуэшхуэм и романым лъабжьэ хуэхъуар, абы етхыж лъэпкъкIэ зэджэжу щымыIэж убыххэр зэрыкIуэдыжар, ахэр иужьрей гъуэгуанэм зэрытеува щIыкIэр, адыгэ жыгышхуэм и зы къудамэр гукъутэу зэрыгуэщIыкIар.

НОБЭ

♦ЩIыуэпсым къыщыхъу къэхъукъащIэ шынагъуэхэм къашэ гузэвэгъуэхэр гъэмэщIэным и дунейпсо махуэщ
♦1904 гъэм
 Тэрч-Псыжь полкым хыхьэ адыгэ шууищэм хэтхэм зыкъаIэтащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Гъавэ къэзыгъэкIхэм гъавэр къалэжьынрэ ящэн папщIэ трагъэкIуэдахэм ящыщ Iыхьэхэр зэрыхурагъэкъуж хабзэхэр къэщтэным и IуэхукIэ

2021 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м                      Налшык къалэ                   №196-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Гъавэ къэзыгъэкIхэм гъавэр къалэжьынрэ ящэн папщIэ трагъэкIуэдахэм ящыщ Iыхьэхэр зэрыхурагъэкъуж хабзэхэр къэщтэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и наркощытыкIэр къэпщытэным ехьэлIа положенэм теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м къыдигъэкIа Указ №101-УГ-м къару имыIэжу къэлъытэным и IуэхукIэ

ЩIэдзапIэ дахэ

И ныбжькIэ щIалэми, лэжьыгъэ гъуэгуанэшхуэ и щIыбагъ къыдэмылъми, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлIу зыкъигъэлъэгъуащ дохутыр ныбжьыщIэ ЛIыхъугу Аринэ. Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м коронавирус узыфэ зэрыцIалэм щеIэзэу щыIэ госпиталым езым и жэрдэмкIэ мазиплIкIэ щылэжьащ а пщащэр. Зыхэт гупым задригъэкIурэ сымаджэхэм зэрыхъукIэ дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуу IэнатIэ мытыншыр езыхьэкIа дохутырым щытхъу мащIи иIэкъым.

Иужьрей дыдэ дакъикъэм псори кIуэдыжащ

ФНЛ-м и етIуанэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэу тхьэмахуэ кIуам «Спартак-Налшыкым» къригъэблэгъащ Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-р. Зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм зэкIэлъхьэужьу къыщыкIуэ командитIым я зэпэщIэтыныгъэр жыджэру къыщIадзащ. Зы ебгъэрыкIуэныгъэм къыкIэлъыкIуэ контратакэр къыпэджэжу бэнэныгъэ гуащIэ ирагъэжьат гупхэм.

Хъыршыным и махуэр ягъэлъапIэ

Мы гъэм япэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щагъэлъэпIащ лъэпкъ шхыныгъуэ IэфIым - хъыршыным - и махуэр. Ди республикэм нэхъыбэрэ щапщэфI ерыскъыщ жыпIэмэ, ущыуэнукъым балъкъэр хъыршыныр. Адыгэ, осетин, балъкъэр дэлэнхэм я пщэфIыкIэр мащIэу зэщхьэщыкIми, я IэфIагъкIэ зэхуэдэщ.

Дзэзешэ Iэзэ, тхыдэтх Жэрыщты Исмэхьил

Нобэ тхыдэм и напэкIуэцIхэм ди нэгу къыщIагъэхьэж дзэзешэ цIэрыIуэ, генерал Бэркъукъу Исмэхьил (1889 - 1954) хамэ щIыналъэм къыщыхъуа, щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ щызэригъэгъуэта хэку етIуанэм и щIыхуэ зытемына адыгэ хэхэс лIыщхьэхэм язщ. Исмэхьил и адэ Алий къызыхэкIар Жэрыщтыхэщ. ЗэкъуэшиплIым щыщу тIур – Исуфрэ Алийрэ 1877 гъэм адэм я гъусэу Тыркум Iэпхъуэри, Инусрэ Уэсмэнрэ хэкум къинауэ щытащ.

Анадолэ адыгэм и псалъалъэ

Узун-Яйлэ адыгэхэм я дауэдапщэ – джэгу псалъалъэм щыщ