Календарь событий

15 октября 2021

ЩIэупщIэ зиIэ IэщIагъэхэр

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Алътуд Юрэ иджыблагъэ егъэджэныгъэмкIэ Мэзкуу щызэхаша дунейпсо щIэнIуатэм хэтащ. «Крокус Экспо» гъэлъэгъуапIэ унэм къыщызэрагъэпэща зэхуэсыр «ММСО Коннект» хъыбарегъащIэ утым и Iэмалхэр хэлъу пэIудза жыпхъэм итуи ирагъэкIуэкIащ.

Хьэлыгъум и махуэ

Нобэ, жэпуэгъуэм и 16-р, ЩIакхъуэм (хьэлыгъум) и дунейпсо махуэщ (World Bread Day). Ар щагъэлъапIэ ЩIы Хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм.
Зи гугъу тщIы Iуэхугъуэм гулъытэ хэха хуэщIынымкIэ япэ дыдэу жэрдэм къыщыхалъхьауэ щытар ЩIакхъуэгъажьэхэмрэ IэфIыкIэ зыщIхэмрэ я къэрал зэхуаку зэгухьэныгъэм 2006 гъэм иригъэкIуэкIа зэхыхьэрщ. Ар жэпуэгъуэм и I6-м щIытрагъэхуар, 1945 гъэм а махуэ дыдэм ООН-м деж ЕрыскъыхэкIхэмрэ мэкъумэш хозяйствэмкIэ гуп щхьэхуэ къыщызэрагъэпэщауэ зэрыщытарщ.  

Нобель и саугъэтым и лауреат

1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук Орхьэн дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ. Абы Тыркум, Германием, Франджым, Америкэ Штат Зэгуэтхэм литературэмкIэ я саугъэт бжыгъэншэхэр къихьащ, ауэ псом ящхьэж хъуащ 2006 гъэм Нобель и саугъэтыр къызэрыхуагъэфэщар. Тырку къэралыгъуэм щыщу а саугъэт лъапIэ дыдэр япэу зратар Памукщ, ныбжькIэ щIалэу апхуэдэ лъытэныгъэ лъагэ зыгъуэтахэми ар ящыщ зыщ.

Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгур зэрагъэпэщыж

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ Прохладнэ-Елъхъуэт гъуэгум щыщу километри 9,4-рэ щызэрагъэпэщыж щIыпIэм. Зи гугъу тщIы автомобиль зекIуапIэм зэпещIэ республикэм и Прохладнэ, Май щIыналъэхэр.

Тыргъэтауэ пэгъунэгъуу

    КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ. «СыздэкIуэу щыта гупжьейхэм къыщыддэлэжьа Къэжэр Борис сыщIэупщIэну ди Къэбэрдей театрым сыщIыхьат. ЕтIуанэ махуэм ар къэпсэлъащ Щукиным и цIэр зезыхьэ театр институтым ягъэкIуа гупым щыщ зым щхьэусыгъуэ гуэркIэ къызэригъэзэжар, абы ипIэкIэ ягъэкIуэнум зэрылъыхъуэр къызжиIэну. Сыхуеймэ, Москва сызэрагъэкIуэнур къыщызжиIэм, Iуэхум иужь сихьащ, - жеIэ Заирэ.

«Кинор гъащIэм хуэдэу, гъащIэр кином хуэдэу»

Аращ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым жэпуэгъуэм и I2-м къыщызэIуаха выставкэм фIащар. Абы щагъэлъэгъуэнущ Урысейм и сурэттех, сурэтыщI икIи журналист Гневашев Игорь и лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.

Ар мэпсэу егъэджакIуэу

Мы гъэм илъэс 80 ирикъуащ лэжьыгъэм и ветеран, УФ-м и щIыхь зиIэ егъэджакIуэ Сатушы ФатIимэт Хьэмзэт и пхъур, егъэджэныгъэм илъэс 50 езытар. И ныбжь нэсу пенсым ар зэрыкIуэрэ куэд щIами, нобэ игукIи и псэкIи егъэджакIуэщ, ухуэзамэ, сыхьэт бжыгъэкIэ щылэжьа зэманымрэ иутIыпща еджакIуэхэмрэ тепсэлъыхьыфынущ.

Псэлъафэхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ

Узун-Яйлэм и уней IуэрыIуатэ псэлъафэхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ
Абазагъэ – псынщIагъэ, тэмакъкIэщIыгъэ. «Уи абазагъэр умыгъэлъагъуэ» жиIэмэ, зэпIэзэрыту щыт, екIуу цIыхум яхэт, губжьыр зытомыгъакIуэ, жыхуиIэщ.

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 15
Мэрем

♦Зи нэхэм ямылъагъухэм я дунейпсо махуэщ
♦Iэхэр тхьэщIыным и дунейпсо махуэщ

Къуажэм щыпсэу цIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ
1814 гъэм къалъхуащ усакIуэ, цIэрыIуэ, тхакIуэ Лермонтов Михаил.
1930 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ТекIуий Анатолэ.