Календарь событий

21 октября 2021

Псэлъафэхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ

Узун-Яйлэм и уней IуэрыIуатэ псэлъафэхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ

Лъабжьэр Налшык къыщожьэ

Хамэ къэрал щыпсэуми, гукIи, псэкIи, унагъуэкIи хэкум къыпыщIа ди лъэпкъэгъухэм ящыщщ КIэдыкIуейхэ япхъу, Дыгъужьхэ я нысэ Нанси. Нанси ди редакцэм къытхуеблэгъа нэужь гъунэгъуу зэдгъэцIыхуауэ арами, куэд щIауэ езым и хъыбар дыщыгъуазэт, ипхъу Дыгъужь Сарэ дызэринэIуасэм къыхэкIыу. Ар КъБКъУ-м щоджэ, ди деж къыщаIэт Iуэхухэми, лъэпкъым ехьэлIауэ зэхашэ зэIущIэхэми жыджэру хэтщ. Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ илъэс зыбжанэ хъуауэ екIуэкI «Адыгэ пщащэ» зэпеуэм 2016 гъэм саугъэт нэхъыщхьэр къыщызыхьауэ щытар Сарэщ.

Епэрым и фестиваль

Жэпуэгъуэм и 16-17-хэм Налшык къалэ удз гъэгъахэм я фестиваль щекIуэкIащ.

Япэ Президентым и фэеплъу

Дыгулыбгъуей къуажэм пэгъунэгъу уэхым щекIуэкIащ «Джэдыкъуэ плъыжь - 202I» шыгъажэмкIэ зэхьэзэхуэ.

Иужьрей макъыр жыжьэ къыщожьэ

«Гъуэгуэгъу» (кIахэ диалектымкIэ «гъогогъу») псалъэм адыгэхэм къидгъэкIыр, дызэрыщыгъуазэщи, «нэгъуэщIым дэгъуэгурыкIуэ цIыху» мыхьэнэращ, «гъуэгумрэ» «цIыхумрэ» иризэпытщIэу.

Нартыху бэв кърахьэлIэ

Урысейм мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий видеоконференцым и Iэмалыр къигъэсэбэпри, мы гъэм гъавэу Iуахыжамрэ ахэр зыхуей зэрыхуагъэзамрэ теухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 21, махуэку
 
1994 гъэм Къэрал Думэм УФ-м и Граждан кодексыр къищтащ.
1994 гъэм Урысей телевиденэм и академием игъэуващ илъэс къэс ятыну «ТЭФИ» саугъэтыр.
1997 гъэм Солженицин Александр и цIэр зезыхьэ Литературэ саугъэтыр. ягъэуващ
1881 гъэм къалъхуащ адыгэ пшынауэ Iэзэ, къызыхэкIа лъэпкъым и макъамэ щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр гъэбэгъуэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Хьэгъэудж Мухьэмэд. 

Фэеплъыр цIыху гъэдахэщ…

Си адэ къуэш Музэбир и щхьэгъусэ, си анэ нысэгъу гуапэ Тхьэкъуахъуэ Хьэлимэт къуажэм къыщалъхуат, Балъкъэрхэ япхъут. Абы и дэлъху нэхъыжь Амырбий къуажэм инженеру щылажьэрт, Валерэ, зэрыжытIащи, агроном щIалэщIэт. Ахэр зэныбжьхэт икIи зэныбжьэгъут, гуапэу зэхущытт, куэдри зэгъусэу плъагъунут. Къэралым и дэтхэнэ щIыналъэми лэжьыгъэр къыщыкъуалъэртэкъэ а лъэхъэнэм, тыжьейдэсхэри арат, щIали хъыджэбзи зыщIапIыкIыр лэжьыгъэр, гуащIэдэкIыр гъэлъэпIэнырт, абы псэемыблэжу пэрытынырт. Хьэлимэти лэжьакIуэ унагъуэ къыщалъхуати, и дэлъху нэхъыжьхэм ещхьу, илъэс 15 - 16-хэм иту лэжьэн щIидзат.

Адыгэ лIакъуэхэр

Мамхэгъхэр

И цIэр къанэу кIуэдыжа адыгэ лъэпкъхэм ящыщ зыщ.
Мамхэгъхэр Щхьэгуащэрэ Куржыпсымрэ я зэхуаку щимэу дэлъ щIы Iыхьэм щыпсэуащ. Языныкъуэхэм ахэр абазэхэхэм ящыщу ябжырт, ауэ езы мамхэгъхэм апхуэдэу къалъытэртэкъым. Мамхэгъхэр, абазэхэхэм, натыхъуейхэм, нэгъуэщI адыгэ лъэпкъхэм хуэдэу, пщырэ-пщылIрэ ямыIэу псэуащ; адыгэ лъахэр яубыдыну къыхуеIэ бийхэм ахэр лъэщу езэуащ.