Календарь событий

22 октября 2021

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 22

Мэрем

♦ЩыпсалъэкIэ зэIынэ цIыхухэм я дунейпсо махуэщ

♦УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм и финанс-экономикэ IэнатIэм и махуэщ

♦1841 гъэм къалъхуащ адыгэ узэщIакIуэ цIэрыIуэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий.

♦1929 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэрмокъуэ Мухьэмэд.

Кхъахэ хъуа унэхэм къыщIагъэкI

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий щыIащ Тэрч щIыналъэм. Абы зригъэлъэгъуащ кхъахэ хъуа унэхэм щIэсхэр псэупIэщIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа унафэр зэрагъэзащIэм.

2021 гъэм метр зэбгъузэнатIэу 1374-м нэблагъэ къызэщIэзыубыдэ унэу 33-м щыпсэу унагъуэ 87-м унэщIэхэр хуаухуэнущ.

ЕджапIэщIэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Куба къуажэм сабий 500 зыщIэхуэну курыт школ щаухуэ.

ЕджапIэщIэр щIыным теухуа унафэр къащтэныр къыхэкIащ 1937 гъэм а къуажэм къыщызэIуахауэ щыта школыр жьы зэрыхъуам.

Мы зэманым лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьауэ йокIуэкI, еджапIэщIэм и лъабжьэр ягъэж. Ухуэныгъэм и инагъынур метр зэбгъузэнатIэ миниплIым щIегъу, ар къатитIу зэтетынущ. Лэжьыгъэм текIуэдэнущ сом мелуан 311-рэ.

Зыми емыщхь ухуэныгъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и бгылъэ щIыпIэхэм хиубыдэ Терскол къуажэм сабий сад щаухуащ. «Демография» лъэпкъ проектым и фIыгъэкIэ ящIа «ХъуэпсапIэ» садыр хабжащ зыми емыщхь ухуэныгъэхэм. Абы теухуа тхыгъэрэ сурэтхэмрэ къытехуащ «Школа-2025» журналым.

Чемпионхэм я чемпионым и фэеплъу

Ейск къалэм дэт «Солнечный» спорт комплексым щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ «А» класс зиIэ зэхьэзэхуэ. БэнакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м щIыхь зиIэ спортым и мастер Поддубный Иван къызэралъхурэ илъэси 150-рэ щрикъум ирихьэлэIу къызэрагъэпэща фэеплъ зэхыхьэм хэтащ Адыгэ, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ-Алание, Къэбэрдей-Балъкъэр, Кърым, Къалмыкъ, Шэшэн республикэхэм, Ямало-Ненецкэ автоном округым, Мэзкуу, Волгоград, Севастополь, Кранодар, Дон Iус Ростов къалэхэм, Мэзкуу областым къикIа спортсменхэр, псори зэхэту 150-м щIигъу.

Гъуазджэм и лъагъуэхэшхэр

Налшык къалэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, Ставрополь щIыналъэм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Шэшэным, Дагъыстэным щыщ егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр, унэтIакIуэхэр. Щхьэж и щIыналъэ къыщызэрагъэпэщу щызэхэта япэ Iыхьэм щытекIуахэрщ зэхьэзэхуэм кърихьэлIар.

АДЫГЭШУ ШАГЪДИЙ!

Джылъахъстэней щIыналъэм къыщалъхуа Ныбэжь Арсен зэрытхэрэ куэд щIами, и къалэмыпэм къыщIэкIахэр иджыщ япэу утыку къыщрихьэр. Ди гуапэу фыщыдогъэгъуазэ абыхэм ящыщ зым.

Тхыдэм къыхэна Iуэху щхьэпэ

УкъызыхэкIа лъэпкъ, зи куэщI урапIыкIа хэку, зи хьэуа къабзэмкIэ убауэ  щIыналъэ, щхьэхуиту ущыпсэу лъахэ! Сыт щыIэн цIыхум дежкIэ абыхэм нэхърэ нэхъ лъапIэ, нэхъ гъунэгъу?! Дэтхэнэри уи лъым, уи лым, уи псэм щыщ Iыхьэщ, лъытэныгъэу плъагъужынури абы хуэпщIэрщ. А псалъэхэм ящIэлъ гупсысэр, абыхэм къарыкI мыхьэнэм я инагъыр хьэкъыпIэкIэ си фIэщ хъуащ иужьрей махуэхэм.

МэшбащIэ Исхьэкъ и «Ажал гъуэгу» романым узыхуишэ гупсысэхэр

Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ беймрэ и щэнхабзэ куумрэ хъумэным хуэунэтIауэ МэшбащIэ Исхьэкъ къызыкъуиха зэфIэкIым хуэдэ гъуэтыгъуейщ. «Ди япэ итахэм яхэлъа лIыгъэм сигу хигъахъуэрт икIи сигъэпIейтейрт, - жеIэ езы тхакIуэм. - Ди лъэпкъым лIэщIыгъуэ бжыгъэкIэрэ къыздрихьэкI нэщхъеягъэмрэ гухэщIымрэ зыхэзмыщIамэ, и гум телъ хьэлъэр къысхуэIуэтэнутэкъым».