Календарь событий

21 мая 2022

БлэкIам и теплъэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ Сочэ къалэ щыщ сурэтыщI Iэзэ ХьэщIэмыз ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Лъэпкъыр къызэфIэщIакъым

Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ ирикъуащ. Ар тхыдэм къыхэнащ лъыгъажэ мыухыжкIэ гъэнщIа къэхъугъэ бзаджэу. ИлъэсищэкIэ екIуэкIа зауэр зэрыувыIэрэ куэд щIами, абы лъэпкъым къридза уIэгъэр нобэр ­къы­здэсым кIыжакъым. А гуIэгъуэшхуэм уздегупсыс ­къудейм уегъэтхытх, цIыху хейхэм къраха леймрэ гущIэгъуншагъэмрэ пхузэгъэзахуэркъым.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Кавказ зауэм хэкIуэда Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

Нобэ, Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 158-рэ щрикъум, ди щхьэр яхудогъэщхъ адыгэ лъэпкъым и тхыдэм къыхэщыж Iуэхугъуэ нэхъ гуузхэм ящыщым, лъыгъажэ гуащIэм хэкIуэдахэм. 

Дунейм щыхъыбархэр

Накъыгъэм и 21,   щэбэт

Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэщ. 1864 гъэм увыIащ илъэсищэкIэ екIуэкIа   зауэр.Къэбэрдей-Балъ­къэр АССР-м и Совет Нэхъыщхьэм 1992 гъэм мазаем и 7-м ­къищта унафэмкIэ щыгъуэ махуэр ягъэу­ващ. 2004 гъэм Налшык къы­щы­зэIуахащ Кавказ ­зауэм хэкIуэда ады­гэхэм я фэеплъ.
Хьэршым и дунейпсо махуэщ
ЗызэхэщIыкIынымрэ зыужьыныгъэмрэ яхуэ­­­­гъэпса щэнхабзэ зэ­мы­лIэу­жьы­гъуагъэм и дунейпсо ма­хуэщ

Дунейм и щытыкIэнур