Календарь событий

07 мая 2022

Лъымрэ нэпсымрэ къахэхъукIа гуфIэгъуэ

Урысей Федерацэм и махуэгъэп­сыр гуфIэгъуэ дауэдап­щэ­хэмкIэ ­гъэн­щIащ, ауэ мыхьэнэкIэ къап­щтэмэ, абы­хэм куэдкIэ йопэгэкI Накъыгъэм и 9-р.

Орденхэр я Iыхьлыхэм яретыж

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къэрал дамыгъэхэр яритыжащ Украинэм щекIуэкI дзэ Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэкIуэда щIалэхэм я Iыхьлыхэм.

Хэкум теухуа уэрэдхэр ягъэзащIэ

 

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым щекIуэкIащ ­«Гъат­хэ макъамэхэр» зэхыхьэр. Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къы­зэрыщахьам, Къэбэр­дей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэ­си 100 зэрырикъум  я щIыхь­кIэ къы­зэрагъэпэща пшы­хьым щыжаIащ Хэкум, зауэм теухуа уэрэдхэр.

Лъэпкъ музейм щагъэлъагъуэ

«ТекIуэныгъэм и накъыгъэ мазэр-музейм». Аращ зэреджэр Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ илъэс 77-рэ щрикъум ири­хьэлIэу иджыблагъэ Лъэпкъ музейм къыщызэрагъэпэща гъэ­лъэгъуэныгъэм.

ПоликлиникэщIэм и лъабжьэр ягъэтIылъ

Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ ин дыдэу итыну поликлиникэм и лъабжьэр дыгъуасэ ягъэтIылъын щIадзащ, япэ бетон кубыр щIэщIыкIым дакIащ. Ар щаухуэ Къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и Iэгъуэблагъэм.