Календарь событий

17 мая 2022

ХьэрычэтыщIэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм тепсэлъыхьащ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым накъыгъэм и 16-м щекIуэкIынущ технологием епха щIалэгъуалэ хьэрычэтыщIэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм щытепсэлъыхь, къыпэщылъ Iуэхугъуэхэмрэ зыIууэ гугъуехьхэмрэ щызэпкърах зэIущIа зэIуха.

Жыг къудамэ

Си кIуэцIыр къреIуэнтIыкI, си бгъэ гъуэмбым илъ гу IэшкIэр гъущI уадэм хуэдэу къоуэ, щIы хъеям иудыныщIэ блыну си бгъэгур къиудыныщIэу.

Дэ ди къуэпсхэр, уаредэ, Мысырыжьым къыщожьэ

Пынарбаши цIэр зезыхьэ къалэмрэ абы и цIэджэгъу районымрэ Тырку республикэм хыхьэ Анадолэм и Къайсэр областым хеубыдэ. А жылагъуэбэм къегъэщIылIащ Узуняйлам щыIэ адыгэ къуажэ гупыр. 

Дзюдом и зыужьыныгъэм хуэунэтIауэ

Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №5-м къыщызэIуахащ дзюдомкIэ щIыналъэм и секцэ.

Псым «уепыдж» нэхърэ

Корее Ипщэм псыщхьэм къалэ зэрытращIыхьыну щIыкIэм щегупсысащ. Ар дунейм зыкIи пымыщIауэ псэуфынущ. 

ЗэуапIэ губгъуэм къратхыкIырт…

Хэку зауэшхуэр щекIуэкIа илъэсхэм цIыхухэр письмокIэ зэрыщIэрт. Зауэм щыIэхэм я адэ-анэхэм, щхьэгъусэхэм, къуэшхэм, шыпхъухэм, Iыхьлыхэм апхуэдэут хъыбар зэрыIэрагъэхьэр. 
Сэлэт письмохэр тхылъымпIэ кIапэм тету къаутIыпщырт шэкъэкIэ е къэрэндащкIэ тхауэ. Дэтхэнэ унагъуэри темыпыIэу пэплъэрт сэлэт письмохэм. Нобэр къыздэсым унагъуэхэм щахъумэ ахэр. Мыр Сэрмакъ къуажэм къыдэкIа зауэлIхэм я Iыхьлыхэм хуатха письмохэрщ е абыхэм теухуа хъыбару фронтым къратхыкIахэрщ.
Махуэ Анатолэ,
Сэрмакъ къуажэ.

ЩIалэгъуалэр литературэм драгъэхьэх

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым «Как слово наше отзовётся…», «Забота о чтении - забота о будущем нации» зэпеуэхэм щытекIуахэр иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. 

Дэ нэгъуэщI хэкум дыщыгъэгъэнукъым

Адыгэ тхыдэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа хеттолог цIэрыIуэ, Истамбыл щыпсэу адыгэлI щыпхъэ Чурей Алий мызэ-мытIэу дыщыхуэзащ Тыркуми, хэкужьми. И IэщIагъэрэ щIэныгъэкIэ я мызакъуэу, и щхьэкIи, и унагъуэкIи лъэпкъыр лъэпкъыу къызэтенэным куэд хэзылъхьэ Алий ди упщIэхэм жэуап къаритащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и транспорт IэнатIэм зегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ
2022 гъэм мэлыжьыхьым и 18-м Налшык къалэ №86-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Нобэ

Электросвязымрэ хъыбарегъащIэ зэгухьэныгъэмрэ я дунейпсо махуэщ. 1865 гъэм къызэрагъэпэщащ Электросвязым и дунейпсо зэгухьэныгъэр.