Календарь событий

18 мая 2022

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ЩIы Iыхьэхэр зы лIэужьыгъуэм къыхагъэкIыу нэгъуэщI лIэужьыгъуэм хэгъэхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

2022 гъэм накъыгъэм и 4-м Налшык къалэ №99-ПП

ГъадэщIыдэм щыщ уадэ

КъызэралъытэмкIэ, япэу уадэ щащIар мывэ лъэхъэнэрщ. Ауэ, зэт! Илъэс мелуани 100 и ныбжьу хуагъэфащэу щыIэщ зы уадэ.

ЩIалэ гуащIафIэ

Скульптурэр гъуазджэм и лIэужьыгъуэ нэхъ гугъухэм икIи зэман нэхъыбэ зытекIуадэхэм ящыщу къыщIэкIынщ. Ауэ дэтхэнэ лэжьыгъэри тхыдэм, зэманым и щыхьэту къоув, лIыхъужьыр е къэхъукъащIэр гъуджэм къригъэщыжми ярейуэ.

Лъагъуныгъэ

Бжьыхьэ дыщафэм и дахагъэр пэш сызыщIэсым и щхьэгъубжэм къыкIэрыт жыг тхьэмпэхэм зэрыхэслъагъуэр арами сымыщIэ, ауэ гупсысэр гуэгъу схуэхъуащи, тхылъымпIэ напэр си стIолым къытеслъхащи, сымытхэныр схулъэмыкIынщ. ЖыпIэнурамэ, гупсысэхэм куэдым къыщаущыхь, абыхэм кIуапIэ ямыIэ, зылъэмыIэс, здынэмыс щIыпIэ щымыIэ. Курых абыхэм яхуэхъуар Лъагъуныгъэрщ.

Зэхэтык1эм и хабзэжьхэр

Ди лъэпкъым ищI тхьэлъэIухэр лIэужьыгъуэ куэд хъууэ щытащ нэхъапэм. Жылэ, къуажэ псор щызэхыхьэ тхьэлъэIуи щыIэт, зы лIакъуэм (лъэпкъым), зы унагъуэм и тхьэлъэIуи щыIэт. ТхьэлъэIу зэмылIэужьыгъуэхэр къыщыкIуэрт нысашэхэми, псом хуэмыдэу кIахэ нысашэм – гуащэ тхьэлъэIу, нысэ къыщIэш тхьэлъэIу, нысэ тхьэлъэIу, н. къ.

Унагъуэ тхьэлъэIур гъатхэм ящIырт гъэфI техьэн, зыхуэныкъуэншэу, узыншэу псэун папщIэ. Шапсыгъым, псалъэм папщIэ, унагъуэ тхьэлъэIур мыпхуэдэу ящIырт.

ЩIыкъатиблкIэ уехмэ…

ГъэщIэгъуэнщ

Дэнэ зыдэщыIар мыщэ и къуэ Батыр?

ЦIыхум хьэршыр къегъэIурыщIэ. Уеблэмэ дэ дыщыгъуазэщ ди гъунэгъу планетэхэм я теплъэм, я зыхэлъыкIэм, н.къ., ауэ иджыри къэс хэтщIыкIыркъым дызыщыпсэу ЩIым и кIуэцIым щыIэм: нобэр къыздэсым ар километр 12-рэ метр 262-рэ нэхърэ нэхъ куууэ яугъуэныфакъым (Кольскэ хытIыгу ныкъуэ.). Ауэ абыи щIэ куэд еджагъэшхуэхэм къаригъэщIащ, щIы щхьэфэм и ухуэкIэм зэреплъыр ирагъэгъэхъуэжу.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Мамыру зэдекIуэкIыным и дунейпсо махуэщ

♦Нэхум и дунейпсо махуэщ

♦Ставрополь крайм и махуэщ

♦Биографхэм я махуэщ

♦1744 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Елизаветэ Пётр и пхъум Iэ щIидзащ цIыхум  и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теухуа унафэм.