УзэлIалIэр къолIэлIэж

Налшык къалэм дэт, Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Николай и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №7-м псэкупсэ гъэсэныгъэм теухуа зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. «Нэхъыщхьэм теухуа псалъэмакъхэр» дерсщIыб лэжьыгъэм ипкъ иткIэ еджапIэм щIэс ныбжьыщIэхэм яIущIащ КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий.

Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Николай и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм кадет хабзэхэр щызекIуэ, абыхэм япыщIа хуэIухуэщIэхэм щIапIыкI класс зыбжанэ иIэщ. КъулыкъущIапIэм и унафэщIым ныбжьыщIэхэм псэкупсэ мыхьэнэ зиIэ узэщIакIуэ лэжьыгъэшхуэ ядрегъэкIуэк1. Хабзэхъумэ IэнатIэм зи гъащIэр пызыщIэну щIэхъуэпс щIалэгъуалэм ар мызэ-мытIэу яIущIащ. Иужьрей зэхуэсри теухуат цIыкIухэм я дуней лъагъукIэм зегъэубгъуным, гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ лъапIэныгъэхэм ехьэлIауэ я зэхэщIыкIым зегъэIэтыным.

«Псом япэу къыхэзгъэщыну сыхуейт цIыху тэмэм къыфхэкIыным хуэунэтIауэ унагъуэмрэ еджапIэмрэ мыхьэнэшхуэ зэраIэр. Абыхэм къыфхалъхьэ хьэл-щэнырщ фэ дунейм дахэу фытезыгъэтынур, фызыхэтым факъыхэщу фызыгъэпсэунур. Сыт хуэдэ Iуэхуми ублапIэ иIэщи, унагъуэмрэ еджапIэмрэ къыщыват гъэсэныгъэр лъабжьэфI хуохъу фэ цIыху пэж къыфхэкIыным, фыщалъхуа лъахэм фыхуэхьэкълыуэ фыкъэхъуным. Къыхэзгъэщыну сыхуейт хабзэхъумэ IэнатIэхэм щIэх-щIэхыурэ къывдрагъэкIуэкI зэIущIэхэми къару зэраIэм», – къыхигъэщащ министрым.

ЗэIущIэр къызэIузыхари зытекIухьам и гугъур зыщIари еджапIэм и унафэщI Хъарзынэ Заурщ. Министрым ныбжьыщIэхэм нэIуасэ защыхуищIым цIыкIухэр и цIэмкIэ къеджэну, нахуэу икIи гу хуит-псэ хуиту зэпсэлъылIэну къыхуриджащ.

Сыхьэтым щIигъукIэ екIуэкIа зэIущIэм цIыкIухэм Павлов Василий упщIэ куэдкIэ зыхуагъэзащ. ЕджакIуэхэр абы щыдэуэршэрым, къэралым и къэкIуэныр я нэгу къызэрыщIагъэхьэм тепсэлъыхьащ, ар ехъулIэн икIи зиужьын папщIэ щIапхъэхэм я гугъу ящIащ. Кадет классым щIэс сабийхэр тхылъ куэд зэреджэм щыхьэт техъуэрт къаIэт Iуэхугъуэхэр: абыхэм яфIэгъэщIэгъуэнт цIыхугъэр зищIысыр министрым къызэрыгурыIуэр, пэжыгъэмрэ захуагъэмрэ хъымпIар мыщIыныр къызыхэкIыр, мыхъумыщIагъэхэр къэзышэр, нэгъуэщI куэдри. ГъэщIэгъуэнт, псалъэм папщIэ, ныбжьыщIэхэм ящыщ зыр зыщIэупщIар: цIыхугъэмрэ цIыхум къыхих IэщIагъэмрэ сыткIэ зэрызэпэджэжыр, IэщIагъэр къыхэпхыным цIыхугъэм и щхьэпэу къыхэкIыр сыт хуэдиз?

КъулыкъущIэм къызэреупщIхэм жэуап щаритым, зэхэщIыкIыгъуэу Iуэхур зыIутыр зэралъигъэIэсыным хущIэкъуащ: къыхэпх Iуэхур псэм дыхьэу щытын, ар IэнатIэ зыщыпщIыжамэ, уи къарур епхьэлIэу ебгъэфIэкIуэн, абы дэщIыгъуу уэри ехъулIэныгъэ зыIэрыбгъэхьэу щытын хуейщ. Апхуэдэу министрым къыхигъэщащ еджакIуэхэр зэрыкIуэ гъуэгум жэуаплыныгъэшхуэ зэрыпылъыр – хабзэхъумэ IэнатIэм и гъащIэр езымыпхыж къахэкIми, а зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр къэмыгъэхъуным е гъэмэщIэным зрагъэгъуэта щIэныгъэр хуагъэлэжьэн зэрыхуейр.

«Щапхъэ дахэкIэ дунейр къыпхуэгъэIурыщIэнущ. Умыщхьэхмэ, уи гуращэр нэрыгъыу бубыдрэ абы утемыкIыу захуэу укIуэмэ, къомыхъулIэн хъуэпсапIэ щыIэкъым. Ауэ зыщывмыгъэгъупщэ, сыт хуэдэ IэщIагъэ къыхыумыхми сыт хуэдэ IэнатIэ упэрымыувэми цIыхуфIу, ущалъхуа Хэкумрэ къыбдалъхуахэмрэ уахуэпэжу укъэнэжын хуейщ. ЕхъулIэныгъэм псоми я шэсыпIэ пэжыр аращ», – жиIащ Павловым.

Жылагъуэ гъащIэм хуищI хэлъхьэныгъэм, щIэблэр гъэсэным икIи узэщIыным хуэунэтIауэ иригъэкIуэкI лэжьыгъэшхуэм папщIэ Урысейм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм КъБР-м щиIэ и къудамэм къыбгъэдэкIыу еджапIэм и унафэщIым и къуэдзэ ЦIыпIынэ Заремэ Щытхъу тхылъ хуигъэфэщащ министрым.

Зэхуэсым и кIэм адэ-анэхэм къабгъэдэкIыу къулыкъущIэм псалъэ гуапэкIэ зыхуигъэзащ Хъыдзэдж Еленэ. «Ди бынымкIэ гугъэзагъэ дгъуэтауэ жыпIэ хъунущ. ЕджапIэм и унафэщIри, абы и къуэдзэхэри, егъэджакIуэхэри къызэрымыкIуэу къолIалIэ сабийхэм. Абыхэм я къалэн нэхъыщхьэр – еджакIуэхэм щIэныгъэ етыныр – зэрагъэзащIэм хуэдэу, гъэсэныгъэ лэжьыгъэшхуи ирагъэкIуэкI. Ди цIыкIухэм я гулъытэм, къаIуатэ гупсысэхэм, зытепсэлъыхьхэм зэзэмызэ Iэнкун дыщащI щыIэщ. Дауи, фIы и лъэныкъуэкIэ. Ар зимыуасэ щыIэкъым. А гъэсэныгъэ лэжьыгъэр нэсу зэгъэпэща хъуну къыщIэкIынтэкъым, цIыху цIэрыIуэхэр кърагъэблагъэрэ сабийхэм IуагъащIэу щымытамэ. Абы кърикIуэ фIыгъуэр ди нэгу щIокI. Гугъу зыкъызэрыддевгъэхьым папщIэ фIыщIэ фхуэсщIыну сыхуейт», – жиIащ Хъыдзэдж Еленэ.

ЩХЬЭЩЭХУЖ Инал.
Поделиться: