Санитар транспортхэр къахуокIуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ школыщIэ къыщызэIуаха Прохладнэ, Сэрмакъ къуажэхэм щыпсэухэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

1958 гъэм яухуа, сабии 175-рэ фIэкIа зыщIэмыхуэ школым еджакIуэ 250-рэ екIуалIэу щытащ нобэр къыздэсым. ШколыщIэм щIэхуэнущ еджакIуэ 275-рэ. Прохладнэм дащIыхьа, Пушкиным и цIэр зезыхьэ школ №8-р яухуэну унафэ щащIар 2021 гъэрщ, КIуэкIуэ Казбек Прохладнэм щыщыIам щыгъуэ. УхуэныгъэщIэр 1960 гъэм ящIауэ щыта школыжьыр здэщы­-там деж щызэфIагъэуващ. 
- ШколыщIэхэр дымыухуэнкIэ Iэмал иIэтэкъым. ШколитIри егъэджакIуэхэмрэ къыщIагъэкIа сабийхэмкIэ цIэрыIуэу къокIуэкI. ЩIэныгъэлIхэр, дохутырхэр, къэрал къулыкъущIэхэр, егъэджакIуэхэр къыщIагъэкIащ а еджапIэхэм. Иджыпсту а IуэхущIапIэхэр зы сменэм тету лажьэу зэтраублащ. Iэмэ­псы­мэщIэрэ унэлъащIэкIэ зэрагъэпэщащ. Физикэм, химием, биологием нэхъ куууэ щеджэфын хуэдэу классхэр ягъэхьэзыращ. Зэманым декIу спортзалхэр, лабораторэхэр, библиотекэхэр, шхапIэхэр, школ пщIантIэхэр яIэщ, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. 

Поделиться: