Хэкупсэ гъэсэныгъэр зи къежьапIэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, къэралым и щIыналъэ псоми щызэхашэ зэIущIэ, зэпеуэ, гъэлъэгъуэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Абыхэм ящыщ зыуэ Налшык щекIуэкIащ зауэлI-интернационалистхэм яхуэгъэза пшыхь гукъинэж. 

КIыщ Мухьэдин и цIэр зезыхьэ «Kishev Art Home» унэ-музейм къыщызэхуэсат цIыху куэд: къалэдэсхэр, Налшык и хьэщIэхэр, студентхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ. Апхуэ­-дэуи абы зыкърагъэхьэлIащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и «Союз боевое братство» жы­лагъуэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэм, а IуэхущIапIэм и унафэщI Джылахъстэн Барэсбий я пашэу. 
ГъуазджэхэмкIэ сабий школ №1-м уэрэд жыIэным щыхуагъасэ и къудамэм щеджэ­хэм ягъэхьэзырат гум дыхьэ концерт дахэ. Зауэ зэманым щыIа, хэкупсэ гъэсэныгъэр   зи лъабжьэ уэрэд цIэрыIуэхэр жаIащ абы­хэм, пшыхьым кърихьэлIа дэтхэнэ зыри дихьэхрэ гушхуэныгъэ къыхилъхьэу. 

 

Налшык къалэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: