ГъащIэ узыншэм къыхураджэ

Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м Стоматологым и дунейпсо махуэм теухуа зэхыхьэ щрагъэкIуэкIащ. Махуэшхуэм хэтащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сабийхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и къудамэм и унафэщI Щоджэн Юлие, Республикэ стоматологие центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Хьэмыкъуэ Iэсият, Бахъсэн дэт стоматологие поликлиникэм и дохутыр нэхъыщхьэ Хьэщыкъуей Людмилэ, къалэ администрацэм и лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

ЗэIущIэр хуэгъэпсат ныбжьыщIэхэр гъащIэ узыншэ ирахьэкIыным къыхуеджэным. Дохутырхэр тепсэлъыхьащ дзэхэм я щытыкIэм узыншагъэр куэдкIэ елъытауэ зэрыщытым. Абы ипкъ иткIи, дзэр зэрыбгъэкъэбзэным, жьэ кIуэцIым узэрыкIэлъыплъыным, стоматологым и деж щIэх-щIэхыурэ зэрыкIуапхъэм, нэгъуэщI куэдми ятеухуа чэнджэщхэр еджакIуэхэм иратащ.
ПэщIэдзэ классхэм щеджэ цIыкIухэм стоматологхэм я лэжьыгъэм теухуауэ теплъэгъуэ гъэщIэгъуэнхэр ягъэлъэгъуащ. ЗэIущIэм и кIэухым хьэщIэхэмрэ еджакIуэхэмрэ зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ.

Балъкъыз Iэминэ.
Поделиться:

Читать также: