НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм и волонтёрхэмрэ жыджэру хэтхэмрэ Бахъсэн ­къалэ округым щызэщIэзыгъэуIуэ Бахъсэн къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм ныбжьыщIэхэр щахуэзащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. Зэпсэлъэныгъэр теухуат «Терроризмэр жылагъуэмкIэ шынагъуэщ» Iуэхугъуэм.

НыбжьыщIэхэм я хьэщIащ КъБР-м щыIэ МВД-м ООДУУП-мрэ полицэм и участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынырэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и инспектор, полицэм и капитан Чэрим Дахэнагъуэ, Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэр, апхуэдэуи Бахъсэн къалэ округым и администрацэм физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и унафэщI Къардэн Аслъэн.
Къызэхуэса ныбжьыщIэхэм гурагъэIуащ терроризмэмрэ экстремизмэмрэ къызэрыунэху щIыкIэмрэ абы узэрыпэщIэтыну Iэмалхэмрэ. Апхуэдэу сабийхэр ирагъэплъащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм террорым пэщIэтынымкIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм теухуа документальнэ фильм.
 Полицейхэр тепсэлъыхьащ зи сэбэп хэлъ ведомствэхэм терроризмэмрэ экстремизмэмрэ къэмыгъэхъуным икIи пэщIэтыным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм.
Къэпсэлъэныгъэхэр зэфIэкIа иужькIэ ныбжьыщIэхэр яфIэгъэщIэгъуэну зыщIэупщIахэм полицэм и лэжьакIуэхэм жэуап зэпкърыха иратащ.
Сабий творчествэмкIэ «Успех» центрым и унафэщI ПщыхьэщIэ Анжеликэ полицейхэм фIыщIэ яхуищIащ къыдрагъэкIуэкIа псалъэмкъ щхьэпэм папщIэ.

Зыгъэхьэзырар УЭРДОКЪУЭ Женящ.
Поделиться:

Читать также: