ЗауэлIхэр щыпашэщ

Видеозэ­пы­щIэныгъэ Iэмалхэр къигъэсэбэпу ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и Генеральнэ советым и Прези­диумым и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Генсоветым и секретарь Турчак Андрей. 

Абы щыхэплъащ накъыгъэм и кIэм екIуэкIа элект­рон IэIэтым кърикIуахэм. Iуэхум хэтащ кандидат мин 22-рэ, абыхэм папщIэ Iэ яIэтащ цIыху мелуани 3-м. 
Электрон IэIэтым пашэ щыхъуахэм ящыщщ дзэ Iуэху хэхам хэт щIалэхэр. Апхуэдэщ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэу, дзэ Iуэхум и ветеран Шевчук Герман. Ари Москва щыIэу хэтащ Генсоветым и зэIущIэм. 
«Дзэ Iуэху хэхам щыIауэ IэIэтым хэта зауэлI 210-м щыщу 95-р текIуащ. Абыхэм я дзыхь ирагъэзащ цIыхубэм, езыхэми партым и лъэкIыныгъэр ягъэунэ­хуащ. ЩIалэхэр къалэнхэм зэрыпэлъэщынур си фIэщ мэхъу, зауэ губгъуэм щитым, иджыри итхэм я зэфIэкIым хуэдэ дыдэу», - жиIащ Турчак Андрей.
Секретарым фIыщIэ яхуищIащ щIыналъэхэм щылэжьа къызэгъэпэщакIуэхэм. IэIэтхэр дэни ныкъусаныгъэншэу щекIуэкIащ.  Электрон IэIэтым щыте­-кIуа­хэр фокIадэм екIуэкIыну щIыналъэ хэхыныгъэхэм хэтынущ. 
Генсоветым и Президиумым КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и цIэр къриIуащ Лъэпкъ Зэхуэсым хэтынухэр къыщыхах IэIэтым хагъэхьэну.

Поделиться: