Депутат, щIэныгъэлI, къулыкъущIэ...

Накъыгъэм и 29-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щагъэлъэпIащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфар­бий и ныбжьыр илъэс 70 зэ­рырикъуар. ЩIэныгъэлI щып­къэм и цIэкIэ зэхаша дауэдапщэм къеблэгъат абы къыдэ­лажьэхэр, иригъэджахэр, и ныбжьэгъухэр. 

ЗэIущIэр къызэIуихащ ­КъБКъУ-м и проректор Хъурей Арсен. Абы къыхигъэщащ Щхьэгъэ­псом и щIэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ Кавказми, Урысейми, къэралщIыбми къызэрыщацIыхур, ар БотаникэмкIэ урысей зэгухьэныгъэм и президентым и къуэдзэу зэрыхахар, и щIэныгъэ къэхутэныгъэхэми мыхьэнэшхуэ зэраIэр. 
Сэфарбий университетым зэ­рыщIэтIысхьэ лъандэрэ зыцIыху­хэм ягу къагъэкIыжащ ар студент жыджэру, щIэныгъэм хуэнэ­хъуеиншэу зэрыщытар.
- Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм и Парламентым и депутат, щIэныгъэлI, къулыкъущIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэ бжыгъэн­шэхэм я унафэщI, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и щIэныгъэ секретарь нэхъыщхьэ, академием къыдигъэкI журналым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ… Си фIэщ хъуркъым Щхьэгъэпсо Сэфарбий зэдихь къалэнхэмрэ лэжьыгъэхэмрэ апхуэдэу екIуу зэзыгъэзэхуэфын щыIэу. Ар сытым дежи жыджэрщ. Сэфарбий илъэс къэс къызэрегъэпэщ ботаникэмкIэ, экологиемкIэ, биоресурсхэмкIэ щIэныгъэ зэIущIэхэр. Гу лъывэзгъэтэнут иужьрей илъэситIым къриубыдэу Щхьэгъэпсом тхылъи 8 зэритхам, щIэныгъэм зэрыхэтрэ лэжьыгъэ 800-м щIигъу и Iэдакъэ къызэрыщIэкIам. Ахэр екIуу къызэрехъулIэм и щыхьэту, Сэфарбий фIыщIэ, щIыхь тхылъ бжыгъэншэхэмрэ медаль зэмы­лIэужьыгъуэхэмрэ къыхуагъэфащэ. СызэреплъымкIэ, рекордхэмкIэ Гиннессым и тхылъым иратхэм хуэдэщ ар! - жиIащ биологие щIэныгъэхэмкIэ кандидат, КъБКъУ-м и егъэджакIуэ Хьэ­тIыхъу Iэубэчыр. 
Псалъэ гуапэ куэд жиIащ ­КъБКъУ-м биологиемкIэ и къудамэм и унафэщI Пэрыт Анзор. 
- Сэ еджапIэм сыщыщIэтIыс­хьам Щхьэгъэпсор биологиемкIэ къудамэм и унафэщIт. Ар студентхэм, зэрыхузэфIэкIкIэ, къыддэIэпыкъуу, къуажэ пхыдза къикIахэр гулъытэншэ имыщIу, защIигъакъуэу, цIыху гуапэу, щIэныгъэлI лъэщу сигу къинэжащ. Абы цIыхугъэшхуэ хэлъщ, Iуэхушхуэ куэд зэдихьми, псори нэгъэсауэ зэфIегъэкI. Ар гъэщIэгъуэнщ. Сэфарбий КъБР-м щIэныгъэхэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и министр къулыкъур къы­хуагъэфэщауэ университетым щыIукIым и пIэкIэ сыкъигъэнауэ, нобэр къыздэсым биологие къудамэм и декану солажьэ. Ари зи фIыгъэр Сэфарбийщ. Хуабжьу сыщыгуфIыкIащ илъэс зыбжанэ ипэкIэ абы университетым къигъэзэжауэ егъэджакIуэ пажэу, нэхъыжьыфIу къызэрытхэтым. Щхьэгъэпсом и ехъулIэныгъэ­хэмрэ къыхуащI пщIэ лъагэмрэ кIыхьу утепсэлъыхьыфынущ, а псоми дэ фIыуэ дыщыгъуазэщ. Сыхуейт Сэфарбий узыншагъэ быдэрэ дэрэжэгъуэрэ иIэу иджы­ри куэдрэ къытхэтыну сехъуэхъу­ну, - жиIащ Пэрытым. 
Зи махуэр зыхуагъэлъапIэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ я кандидат лэжьыгъэхэр Щхьэгъэ­псом и нэIэ щIэту пхызыгъэкIа щIэныгъэлIхэм, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и президентым и чэнджэщэгъу Бэ­лахъуэ Олег, КъБР-м и Парламентым и депутат Алтуев Аслъэн, лъахэхутэ Котляров Виктор, нэгъуэщIхэми. 
Пшыхьыр ягъэдэхащ уэрэджы­IакIуэ Дым Елдаррэ Къул Ланэрэ. 

ФЫРЭ Анфисэ.
Поделиться: