Ди нартыху жылапхъэхэр фIыуэ ящэху

«Россельхознадзор»-м Кавказ Ищхъэрэм щиIэ управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и япэ мазитIым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым хамэ щIыналъэхэм жылапхъэу яхуригъэшам и куэдагъым хигъэхъуащ.

Псалъэм папщIэ, дызэрыт илъэсым и щIышылэ - мазаем хуэзэу нартыху жылэу тонн 800,5-рэ ярищащ Белоруссиемрэ Къэзахъстанымрэ, икIи ар процент 25-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм елъытауэ. Абы нэмыщI, нартыху жылэу тонни 6 Ермэлым япэу хурагъэшащ.

Абы къыдэкIуэу, ди къэралым и нэгъуэщI щIыналъэхэм республикэм опту яхуиутIыпщым хигъэхъуащ: нэгъабэрей тонн 1645,1-м и пIэкIэ мы гъэм тонн 1786,8-рэ е проценти 8,6-кIэ ар нэхъыбэ хъуащ.

«Россельхознадзор»-м и IэщIагъэлIхэм, зэрыхабзэу, республикэм ираш нартыху жылапхъэхэм щыщ Iыхьэ къыхахри, абыхэм я фIагъыр зыхуэдэр къыщапщытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лабораторием ягъакIуэ икIи дагъуэ зыхуащI къыхэкIмэ, ар ди щIыналъэм ирагъэшыркъым, ауэ апхуэдэ Iуэху мыщхьэпэхэр къыщыхэкI щыIэкъым. Нартыху жылапхъэхэм я щытыкIэр къотIасэ Урысейм къыщекIуэкI фитосанитар мардэми, хамэ къэралхэм абыхэм щхьэкIэ къыщагъэув хабзэхэми.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться: