Я бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм мэлыжьыхьым и 28-м - накъыгъэм и 12-хэм къриубыдэу нэгъуэщI щIыналъэхэм къикIа цIыху мин 60-м нэблагъэм ди республикэм и щIыпIэ дахэхэр зрагъэлъэгъуащ.

А махуэхэм дунейр тIэкIу уэлбанэрилэу щытами, туристхэм я гукъыдэжым ар зэран хуэхъуакъым. Псалъэм папщIэ, Джылы-Сум, Нарзан аузым зы махуэм къриубыдэу туристу зы миным щIигъу нэгузегъэужьакIуэ яшащ. ЦIыхур щыкуэдащ Iуащхьэмахуэ лъапэми. Абы и джабэ нэкIум кIапсэ гъуэгухэмкIэ дэкIыну хуейхэр мини 5-м нэблагъэрт, ауэ нэхъыбэм лъэс лъагъуэхэм тету къакIухьащ, лыжэхэмкIэ къэзыжыхьахэри мащIэкъым, хэти ауэ загъэпсэхуащ.

Налшык къалэр гъатхэм къызэрызэщIэгъагъэр турист куэдым ящIэ хъуащ, икIи абы и дахагъым димыхьэхыу къанэркъым ди деж зыщызыгъэпсэхуну а зэманым ди къалащхьэм и санаторэхэм, курортхэм къакIуэ хьэщIэхэр. Абыхэм щхьэкIи илъэс къэс программэ гъэщIэгъуэнхэр, щIэщыгъуэхэр зэхагъэувэ.

МыдэкIэ, Шэджэм, Шэрэдж щIыналъэхэми нэгузегъэужьыпIэхэмрэ зэбгъэлъагъунымрэ щымащIэкъым. Абы къыхэкIыуи, а щIыпIэхэр къыхэзых туристхэр махуэ бжыгъэкIэ а щIыпIэхэм къыщызэтеувыIэ хабзэщ.

Ди ресубликэм и щIыпIэ дахэхэр зрагъэлъагъуну апхуэдэ Iэмалхэр туристхэмрэ хьэщIэхэмрэ ягъуэт ди щIыналъэм щылажьэ «Туризмэмрэ хьэщIагъэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэмрэ» лъэпкъ пэхуэщIэм и фIыгъэкIэ.

ТОМЭКЪУЭ Iэдэм.
Поделиться: