Къэбыстэм нэхъ щогугъу

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ. Абы щыгъуэми, къэбыстэу Iуахыжам и процент 80-р унагъуэхэм къалъос. 

 КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, ди щIыналъэм зы илъэсым къэбыстэм щыхухах щIыр зы гектарым щIегъу.  А хадэхэкI лIэужьыгъуэр республикэм и дэнэ щIыпIи къыщагъэкI, ауэ, зэрыхабзэу, нэхъыбэу абы щегугъур Прохладнэ, Май, Iуащхьэмахуэ районхэрщ. Псори зэхэту республикэм къыщрахьэлIэжым и процент 50-р а щIыналъищым къалъос.
Къэбыстэ къызэрыгуэкIым нэмыщI ди мэкъумэшыщIэхэм жыджэру хащIэ къэбыстэ «щхъуэкIэплъыкIэри», брокколи, жыхуаIэри. ИкIи Росстатым къызэритамкIэ, апхуэдэ лIэужьыгъуэхэм ящыщу нэгъабэ ди деж къыщрахьэлIэжар тонн мин 1,6-м щIигъуащ. Абы и щхьэусыгъуэри, апхуэдэ къэбыстэхэм щIэупщIэшхуэ яIэ зэрыхъуарщ.
 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться:

Читать также: