Гъавэ Iухыжыным хуэхьэзырщ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 
Къэралым и щIыналъэхэр, Урысей Ипщэри яхэту, гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэщIам тепсэлъыхьащ УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и департаментым и унафэщI Некрасов Роман. Абы иужькIэ зэIущIэм къыщаIэтахэмкIэ я Iуэху зыIутхэм я гугъу ящIащ КИФЩI-м и щIыналъэхэм я мэкъумэш IэнатIэхэм я унафэщIхэр. 
Сыжажэ Хьэсэн къыщыпсалъэм къыхигъэщащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр щыIэ мэкъумэш-техникэ пIалъэм тету республикэм зэрыщрагъэкIуэкIар. «Гъатхасэр, илъэс пIалъэкIэ къэдгъэлъагъуэмэ, ику иту гектар мин 281,7-м тращIащ. Гъавапхъэхэм ящыщу ди деж япэу щыхъур хьэмрэ гуэдзымрэщ. Гугъэ диIэщ, дызыхуэкIуэ махуэхэм ахэр Iухыжыным дыпэрыхьэну. НобэкIэ джэш хъурейр къехьэлIэжын щIэддзащ, абы къыдэкIуэу консерв щащI заводхэр мэлажьэ, банкIхэр траIуантIэ», - жиIащ министрым. 
Гъавэ Iухыжыгъуэр зэрырагъэкIуэкIыну техникэхэр ирикъуу щыIэщ икIи губгъуэм зэрихьэным хуэщIащ, элеваторхэри гъавэ хъумапIэхэри зэпэщ ящIащ.
Сыжажэ Хьэсэн апхуэдэуи къыхигъэщащ республикэм и мэкъумэшыщIэхэр зи чэзу губгъуэ лэжьыгъэхэм зэрыхуэхьэзырыр, гъавэ бэв кърахьэлIэжын щхьэкIэ зыхуэныкъуэ зэрыщымыIэр икIи гугъэ ищIащ дунейм и щытыкIэр зэран абыхэм къахуэмыхъуну.
ЗэIущIэм апхуэдэуи хэтащ «Россельхозцентр»-м и унафэщI Малько Александррэ а IуэхущIапIэм и къудамэу КИФЩI-м и щIыналъэхэм щыIэхэм я тхьэмадэхэмрэ. 
«Россельхозцентр»-м и IэщIагъэлIхэм лэжьыгъэ пыухыкIахэр илъэс къэс ирагъэкIуэкI: жылапхъэхэм я щытыкIэр, яIэ фIагъыр, узыфэ яхэтхэр къапщытэ, абыхэм хущхъуэ ират, хьэпIацIэхэр ягъэкIуэд. Апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм и фIыгъэ куэд хэлъщ гъавэ бэв щIыналъэхэм гъэ къэс къызэрыщрахьэлIэжым. 
 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться:

Читать также: