Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд зэришэлIахэр

ДифI догъэлъапIэ

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

Иорданием и Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэу лэжьащ Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд. Абы и къудамэхэр щыIэщ шапсыгъхэр, бжьэдыгъухэр, абазэхэхэр щыпсэу Сыуелыхь, Джэрэш, аз-Зэркъэ, Русейфэ, Нэхьур, Уадисир къуажэхэм. Хасэм къегъэщIылIауэ мэлажьэ Къандур Сэтэней зи унафэщI Бзылъхугъэхэм я хасэри. ФIыщIэ Хасэм епхауэ илъэс 30-м щIигъуауэ адыгэ еджапIи щыIэщ Иорданием. Ар зи фIыщIэу къалъытэр цIыхубзхэращ. 
Дзэм къулыкъу щищIэн ипэ Мухьэмэд щеджащ Лондон и кадет колледжым. Ар къиуха нэужь, Иорданием и дзэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъуу лэжьащ. КъыкIэлъыкIуэу, Париж илъэситIкIэ и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ. Дыгъужьокъуэр къекIуэкIащ дзэм къулыкъушхуэхэр щиIыгъыу. 
Дзэм къыхэкIыжа нэужьщ зыхуэпабгъэ лъэпкъ Iуэхум щызритар. Адыгэбзэр езы Мухьэмэд зригъэщIэжауэ фIы дыдэу игъэшэрыуэрти, дерсхэр иту щIидзащ. Урысыбзэр щызригъэщIащ Иорданием щыIэ Урыс унэм. 2008 гъэм къызэIуаха «Нарт» ТВ-р, адыгэбзэ фIыуэ ирипсалъэ хуэныкъуэ щыхъум, ядэлэжьэну арэзы хъуащ. Дыгъужьокъуэм абы зэрыщылэжьар хуабжьу къыхуэщхьэпауэ къелъытэ и бзэр нэхъ шэрыуэ хъунымкIэ, и лъэпкъэгъухэм я щыIэкIэ-псэукIэм, адыгэбзэр зэрырагъэджым зыщигъэгъуэзэнымкIэ. А зэманым Мухьэмэд игъэхьэзыращ бзэр нэхъ тыншу зэрызэбгъэщIэну алыфбей, жьэрыIуатэбзэм къыдэкIуэу тхыбзэри иризэбгъащIэу. Ар нэхъри иригъэфIэкIуэну и мурадщ адыгэбзэр зэзыгъэщIэну хуейхэм ящигъэпсынщIэн папщIэ.
Иужьым радиом ирагъэблагъэри, тхьэмахуэм къриубыдэу зы нэтын игъэхьэзыру лэжьащ. А зы нэтыным тхьэмахуэ псо тригъэкIуадэрт, зэпэщу игъэхьэзырын папщIэ. Мухьэмэд и нэтыным псалъэжьхэмрэ псысэхэмрэ гулъытэ щыхуищIырт, адыгэ макъамэхэри щIэх-щIэхыурэ къригъауэрт. Нэтыным хыхьэу адыгэбзэкIэ жиIэхэр къыбгъэдэс бзылъхугъэм хьэрыпыбзэкIэ зэридзэкIыжырт, нэхъыбэм гурыIуэгъуэ ящыхъун хуэдэу. КъинэмыщIауэ, нэтыным телефонкIэ къэпсалъэхэм жэуап иратыжырт. 
Гуапэщ Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр адыгэу захъумэжыным зэрыхущIэкъур. Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и къудамэхэм къадэкIуэу, щIалэгъуалэм я спорт клуб, адыгэ къафэмкIэ центр, лъэпкъ Iуэху щызэрахьэ, бзэр щрагъэдж, къафэм щыхуагъасэ академие щыIэщ. А псори хуэунэтIащ щIэблэм анэдэлъхубзэр яIурылъу, лъэпкъ хабзэхэм щыгъуазэу къагъэтэджыным.Иорданием и пащтыхьым и щхьэхъумэхэр адыгэ фащэрэ IэщэкIэ зэщIэузэда адыгэлI хахуэхэрщ. Апхуэдэу пащтыхьым и хьэщIэхэр къезыгъэблагъэри, ахэр зыхъумэри, зэбгъэдэсыху зи нэIэ тетри адыгэ фащэр къызыщыпс а щIалэхэрщ.
КъинэмыщIауэ, Мухьэмэд фейсбукымрэ ватсапымрэ къыщызэригъэпэщащ «Ди бзэ-ди псэ» лъэпкъ гуп дахэр. Абы хэтщ Хэкум, хамэ къэралхэм (Тыркум, Сирием, Иорданием, Америкэм и Штат Зэгуэтхэм) щыпсэу, анэдэлъхубзэр зыгъэшэрыуэ ди лъэпкъэгъухэр. Абыхэм гулъытэ хуащI цIыху цIэрыIуэхэм, щэджащэхэм, анэдэлъхубзэм, лъэпкъ Iущыгъэхэм, хабзэхэм, псалъэжьхэм. Нэхъыщхьэращи, а гупыр сэбэп мэхъу дуней псом щыпсэу адыгэхэр зэрыцIыхунымкIэ, зэрыщIэнымкIэ, я зэпыщIэныгъэр ягъэбыдэнымкIэ. Зэгуэр Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд къызэригъэпэщауэ щыта гупым хэтхэм я бжыгъэм хохъуэ, зеужь. Дуней псом щызэбгрыдза адыгэхэр зэпызыщIэ лъэмыж Мухьэмэд къызэрызэригъэпэщар а гупым хэтхэм зэращымыгъупщэм, нэхъыжьыфIым пщIэ зэрыхуащIым и щыхьэтщ, зэпэIэщIэми, и махуэм ирихьэлIэу гупыр Интернетым и IэмалкIэ абы зэрехъуэхъуар. 
 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: