Ди республикэм къэкIуэну зегъэхьэзыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей - Пэжым и телъхьэу» партым и тхьэмадэ, УФ-м и Къэрал Думэм а партым и фракцэм и Iэтащ­хьэу щыIэ Миронов Сергей.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ проектхэр щагъэзащIэкIэ зэрызэдэлэжьэнум, адэкIэ яIэну зэпыщIэныгъэхэр зыхуэдэм, Миронов Сергей республикэм къызэрыкIуэнум. Апхуэдэуи и гугъу ящIащ фокIадэм и 8-м республикэм щызэхэтыну парламент хэхыныгъэхэр къызэрызэрагъэпэщынум, зэрырагъэкIуэкIынум, щIыналъэм и социально-экономикэ щытыкIэм, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ щIэиныр хъумэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

Поделиться: