ЗэпыщIэныгъэхэр нэхъ быдэ мэхъу

КъБР-м и Парламентым и президиумым хэтхэр яIущIащ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. Ищхъэрэ къалащхьэм къикIахэм ирагъэлъэгъуащ ди щIыналъэм и депутатхэм я хэщIапIэр, ахэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм, абы и парламентаризмэр зэ­ры­­зэфIэувам теухуауэ хуа­Iуэтахэм.

ЗэIущIэр къыщызэIуихым, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ­къыхигъэщхьэхукIащ Санкт-Петербургрэ Къэбэрдей-Балъ­къэ­рымрэ щэнхабзэ, егъэ­джэ­ныгъэ зэпыщIэныгъэ быдэ­хэр зэхуаIэ зэрыхъуар икIи мы зэ­IущIэр 2022 гъэм щIыналъитIым я хабзэубзыху органхэм зэращIылIа ЗэгурыIуэныгъэм и Iэужьу зэрыщытыр:
- КъБР-м и Парламентым гулъытэшхуэ хуещI парламентхэм я зэдэлэжьэныгъэм. Ди нобэрей зэIущIэр апхуэдэуи ирихьэлIащ юбилей Iуэхухэм. КъБР-м и Iэтащхьэм и УказкIэ къызэрагъэпэщат республикэм и хабзэубзыху органыр илъэс 30 зэрырикъур гъэлъэпIэным хуэзыгъэхьэзырыну комитет. Зэ­фIагъэкIынухэм нэхъыбэу къы­зэщIаубыдар щэнхабзэ, спорт, зэпеуэ Iуэхухэрт. Пэжу, дэ дыхуеякъым гуфIэгъуэ зэ­хыхьэхэр зэхэтшэн.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым пищащ:
- Ди хабзэубзыху органхэр зэрыщыIэрэ апхуэдэу куэд мы­щIами, республикэм и Парламентымрэ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсымрэ хэлъ­хьэныгъэшхуэ хуащIащ езыхэм я щIыналъэхэм къэралыгъуэм и хабзэхэр щызэфIагъэувэным икIи абыхэм зыщегъэужьы-ным. Абыхэм зэфIагъэкIащ ­къалэн нэхъыщхьэр - къэрал влас­тымрэ цIыхухэмрэ я зэ­пыщIэныгъэ быдэр зэтрау­хуащ. Дэ сыт щыгъуи фIыщIэ яхудощI япэ зэхуэсыгъуэхэм я депутатхэм: ахэращ иужькIэ республикэ законодательствэр зытетщIыхьа лъабжьэр зыухуар.
Егоровэ Татьянэ хьэщIэхэр щигъэгъуэзащ КъБР-м и Парламентым и ухуэкIэм. Ар теп­сэлъыхьащ УФ-м и нэгъуэщI щIыналъэхэм зэрадэлажьэм, еханэ зэхуэсыгъуэм и хабзэубзыху органым илъэситхум иригъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуа Iуэху языныкъуэхэм. Псом хуэ­мыдэу и гуапэу къыхигъэбелджылыкIащ Парламентыр федеральнэ хабзэгъэув Iуэхухэм зэрыхэтыр:
- Мы зэманым республикэм и хабзэубзыху органыр абы и   лъэ­ныкъуэкIэ къыхэжаныкIхэм ящыщщ. Иужь илъэсхэм КъБР-м и Парламентым Къэ­рал Думэм къыщыхилъхьа ­хабзэубзыху жэрдэмхэм я нэ­хъы­бэр федеральнэ закон ­хъуащ.
Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и УнафэщI Бель­ский Александр бысымхэм фIыщIэ яхуищIащ хьэщIагъэшхуэ ирахыу къызэрырагъэблэгъам къыхэкIыу икIи къыхигъэщхьэхукIащ я лIы­кIуэ­хэр иужьу Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щыщыIа 2022 гъэ лъандэрэ республикэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэфIхэр:
- Дэ дыщыIащ Iуащхьэмахуэ лъапэ, тлъэгъуащ абы зэрызихъуэжыр, дыщыгъуазэщ зыу­жьыныгъэ и лъэныкъуэкIэ фи мурадхэми. Уэ жыпIащ япэ зэ­хуэсыгъуэхэр гугъу ехьауэ, ауэ КъБР-м и Парламентым илъэситхум зэфIигъэкIа лэжьыгъэм кърикIуа Iуэху щхьэхуэхэм ущы­тепсэлъыхьакIэ, сэри жысIэфынущ ахэри илъэс тыншхэу щымытауэ. Абыхэм хеубыдэ икIэщIыпIэкIэ мыхьэнэшхуэ ды­дэ зиIэ унафэхэр къэщтэным дезыхулIа пандемиери икIи си гугъэщ къэралыр а лъэхъэнэм хуэдэу щIэгъэпсынщIауэ икIи сэбэп хъууэ ипэкIэ зэи мы­лэжьауэ. ИужькIэ зауэ Iуэху хэхар, санкцэхэм ди къэралыр зрагъэува щытыкIэр къыкъуэ­кIащ. Дэ долъагъу и пщIэр лъагэу ди къэралыр апхуэдэ щы­тыкIэм къызэрикIыр. Эко­номикэм и зэпIэзэрытыгъэр, дэтхэнэ щIыналъэми цIыхухэм я псэукIэр зэрыщефIакIуэр, бюд­жетым ипэжыпIэкIэ хуэ­дитIкIэ зэрыхэхъуар ехъулIэ­ныгъэ инхэщ.
КъБР-м и Парламентыр илъэс 30 зэрырикъуамкIэ къехъуэхъури, Бельский Александр депутатхэм фIыщIэ къа­хуищIащ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и бэракъыр Iуащхьэмахуэ и щыгум драхьеинымкIэ щIэгъэкъуэн зэ­рыхъуам къыхэкIыу. «Абы ди дежкIэ мыхьэнэ щхьэхуэ иIэщ», - жиIащ хьэщIэм икIи дыщIи­гъужащ:
- Ди ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щытеддза 2022 гъэм дэ жытIауэ щытащ ар IуэхухэмкIэ дгъэнщIыну. Ар дэ зэфIэдгъэ­кIащ. Дэ мызэ-мытIэу дызэIущIащ, «Парус плъыжь­хэр» зэхыхьэм нэкIуащ КъБР-м щыщхэр. Дэ едгъэкIуэкI лэжьыгъэм ди щIыналъэхэр хуабжьу зэкъуегъэувэ.
Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и УнафэщIым и псалъэхэм ятепщIыхьмэ, щIыналъитIым я зэдэлэжьэныгъэр егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, туризмэм я IэнатIэхэм щрагъэкIуэкI Iуэхухэм къыщызэтеувыIэнукъым:
- Республикэм зеужь икIи дэ дыхуейщ Къэбэрдей-Балъкъэрым ирашу Санкт-Петербург яшэ ерыскъыхэкIхэм я ­куэдагъым хэдгъэхъуэну.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щэнхабзэм, туризмэм, егъэ­джэныгъэм, хьэрычэтыщIэ лэ­жьыгъэм теухуауэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэм нэхъри зегъэубгъунымкIэ щыIэ Iэмалхэм.
Зэхуэзэр ягу къинэжын пап­щIэ лъэныкъуэхэр тыгъэхэм- кIэ зэхъуэжащ. Санкт-Петербург къи­кIахэм Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и щыхьэрыр ­къаплъыхьащ. Ищхъэрэ къа­-
лащхьэм и Хабзэубзыху Зэ­хуэсым и лIыкIуэхэм Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъыр ягъэ­лъа­пIэу, «ЗауэлI щIыхьым и ­къалэ Налшык» мемориалым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Поделиться: