Партым и лэжьыгъэм и мурад нэхъыщхьэхэр къагъэщIэрэщIэж

«Урысей зэкъуэтым» и щIыналъэ къудамэм зи пIалъэр къэмыса и конференцыр щIызэхуашэсам и щхьэгъусэ нэхъыщхьэр партым и XXVIII съездым къищта унафэхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыпхъэхэр убзыхун зэрыхуейрщ, - жиIащ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и секретарь АфэщIагъуэ Михаил.

Абы къыхигъэщхьэхукIащ урысейпсо партым и лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм зэхъуэкIыныгъэ нэрылъагъухэр зэрыхалъхьар. Апхуэдэхэм ящыщщ Урысейм и цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ къагъэув къалэнхэр дэгъэкIыным дяпэкIэ гулъытэ хэха зэрыхуащIынур.
АфэщIагъуэ Михаил конференцым хэтахэр щыгъуазэ ищIащ «Партым и лэжьэкIэр зэIухащ» мобильнэ гуэдзэн къызэрызэрагъэпэщам. А сервисым электрон парт билет хэтщ икIи ар къэрал Iуэхутхьэбзэхэм я порталым пыщIащ. Апхуэдэу ар къагъэсэбэпу партым теухуа сыт хуэдэ Iуэхуми щыгъуазэ защIыфынущ, партым и унафэщI лэжьакIуэхэм яхуэзэн папщIэ зрагъэтхыфынущ. Сервисым хеубыдэ партым иригъэкIуэкI лэжьыгъэм и къызэгъэпэщыкIэм теухуа Iуэхухэм ущытепсэлъыхь хъун Iыхьи.
Конференцым унафэ щытращIыхьащ щIыналъэ къудамэм и унафэщIхэми. Нэхъыбэм Iэ зэраIэтам теухуауэ щIыналъэ къудамэм и секретару хахыжащ АфэщIагъуэ Михаил. ПхъэидзэкIэ Iэ зэраIэтам кърикIуахэм япкъ иткIэ, щIыналъэ политсоветым и президиумым цIыхуибгъу хагъэхьащ.
Конференцым хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым федерацэмкIэ и советым ди республикэм къыбгъэдэкIыу хэт Ульбашев Мухьэрбий, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, «Урысей зэкъуэт» партым и щIыналъэ къудамэм и секретарым и япэ къуэдзэ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и къэрал чэнджэщэгъу Бозий Натбий, партым и щIыналъэ къудамэм и гъэзэщIакIуэ комитетым и унафэщI Парафилов Дмитрий сымэ.

Чэрты Ольгэ.
Поделиться: