Бахъсэн и жыг хадэхэм мыIэрысэ къыщрахьэлIэж

Бахъсэн районым и хозяйствэхэм мыIэрысэ къыщыпачыжу хуежьащ. Ар къызэрыгуэкI жыг хадэхэми пасэу къызыпыкIэ иджырей хадэхэми щыбэгъуащ. Иджырей жыг хадэу гектар 293-м нэхъыбэу щагъэкIыр щIэупщIэшхуэ зиIэ «Гала», «Редчиф». «Джеромини» лIэужьыгъуэхэрщ.

«Бахъсэн и жыг хадэхэр» ООО-м иджыпсту махуэ къэс цIыху миным нэблагъэм мыIэрысэр къыщыпачыж. Ар пластикым къыхэщIыкIауэ районым къыщыщIагъэкI контейнерхэм иралъхьэри тонн мин 25-рэ зыщIэхуэ хъумапIэм ирашалIэ. А IуэхущIапIэм мыIэрысэр щызэхадзри щIыIэлъэу щым щIалъхьэ. И фIагъри и IэфIри фIэмыкIуэду мыIэрысэр абы зы илъэскIэ хъума щыхъунущ.
Пасэу къызыпыкIэ жыг хадэхэм зы гектарым хуэзэу мыIэрысэ тонн 32-35-рэ къыщрахьэлIэж.

 

Чылар Аринэ.
Поделиться: