Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ
Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ
Компьютерхэр зэпкърызылъхьэхэм, ахэр зэтезыухуэхэм я махуэщ
1848 гъэм
зэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ Мексикэм Техас штатыр США-м иритащ.
1918 гъэм «ЛэжьакIуэхэмрэ мэкъумэшыщIэхэмрэ я социалистическэ Флот Плъыжьым теухуауэ» унафэр ЦIыхубэ комиссархэм я советым къыдигъэкIащ. СССР-м и Дзэ-Тенджыз Флотыр къыщызэрагъэпэща махуэу ягъэлъапIэу щытащ.
1918 гъэм Совет Урысейр григориан махуэгъэпсым техьащ.
1943 гъэм советыдзэхэм Ворошиловград, Дон Iус Ростов къалэхэр фашистхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
1945 гъэм США-м и кхъухьлъатэхэм Прагэ къалэм лагъымхэр щрадзыхащ. Iуэхур зэхагъэкIа нэужькIэ наIуэ къызэрыхъуамкIэ, кхъухьлъатэхэр здэкIуэр Дрезден къалэрт, ауэ гъуащэри, Прагэ щхьэщыхьауэ арат. Абы щыгъуэ мамыру псэу цIыху 701-рэ хэкIуэдауэ, 1184-рэ уIэгъэ хъуауэ щытащ.
 1950 гъэм Москва Iэ щытрадзащ СССР-мрэ Китаймрэ зэныбжьэгъуным, зэдэлэжьэным, зэдэIэпыкъуным теухуа зэгурыIуэныгъэм.
1952 гъэм Норвегием и къалащхьэ Осло къыщызэIуахащ VI ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 25 пщIондэ екIуэкIащ.
 1988 гъэм Ленинград ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и библиотекэм мафIэсышхуэ дыдэ къыщыхъуащ. Абы хисхьауэ щытащ тхылъ мелуаниплI.
2004 гъэм къеухащ Москва дэт «Трансвааль-парк» нэгузегъэужьыпIэ комплексым и щхьэр. А пщыхьэщхьэм абы зыщагъэпсэхурт цIыху 1300-м хуэдизым. Гузэвэгъуэм цIыху 28-рэ хэкIуэдауэ щытащ.
2005 гъэм иджыпсту цIыху куэд дыдэм къагъэсэбэп хъуа YouTube сервисыр къызэрагъэпэщащ.
Кавказым и тхыдэдж, адыгэхэм куэдрэ ятетхыхьа генерал-лейтенант Потто Василий къызэралъхурэ илъэси 184-рэ ирокъу.
Франджы сурэтыщI цIэрыIуэ Моне Клод къызэралъхурэ илъэси 180-рэ ирокъу.
Урысей еджагъэшхуэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Капицэ Сергей къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, 1997 - 2000 гъэхэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу щыта Акъбащ Борис къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, дунейпсо зэпеуэ куэдым я лауреату щыта Герман Аннэ къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
Совет актёр, кинорежиссёр, УФ-м и цIыхубэ артист Ерёменкэ Николай къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
КъБР-м промышленностымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, политик Атэлыкъ Анатолий къызэралъхурэ илъэс 69-рэ ирокъу.
УФ-м и Къэрал Думэм и депутат, «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» фракцэм и унафэщI Миронов Сергей и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Батыр Умар и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
«Советская молодежь» газетым жэуап зыхь и секретарь, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Къардэн Маринэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 2 - 3, жэщым щIыIэр градуси 8 - 7 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ДжэдыкIэ къэзыдыгъум
джэди къидыгъунщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

07.07.2022 - 08:36 Дунейм и щытыкIэнур
06.07.2022 - 18:16 Нобэ
05.07.2022 - 10:00 Нобэ
04.07.2022 - 14:10 Дунейм щыхъыбархэр