НОБЭ

Бадзэуэгъуэм и 10,  бэрэжьей

         1922 гъэм къалъхуащ КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ, Абхъазым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэнфэн Алим.

         1931 гъэм къалъхуащ УФ-м щIыхь зиIэ и юрист Щоджэн Iэбу.

         1932 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Срыкъуэ ХьэмщIасэ.

         1934 гъэм къалъхуащ химие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ибрэхьим Хьэмзэт.

         1942 гъэм къалъхуащ техникэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Сэбаншы Хъусен.

         1966 гъэм къалъхуащ КъБР-ми КъШР-ми щIыхь зиIэ я артисткэ Шэрджэс Iэсият.

Дунейм и щытыкIэнур

         «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 - 27-рэ, жэщым   градус 21-рэ щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Дыгъужьым и нэр жейми, и гур жейкъым.

 

 

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.

 

Поделиться:

Читать также:

17.07.2024 - 10:35 НОБЭ
16.07.2024 - 09:00 НОБЭ
15.07.2024 - 14:37 НОБЭ
12.07.2024 - 10:55 НОБЭ