Нобэ

IэкIэ тхэным и дунейпсо махуэщ. Абы ХъэтIым и махуэкIи йоджэ.
Китайм щагъэлъапIэ Хуитыныгъэм и махуэр
1556 гъэм
Китайм и Шаньси провинцэм щIыр щыхъеящ икIи а гузэвэгъуэм напIэзыпIэм хэкIуэдащ цIыху мин 830-рэ. Дуней къэхъукъащIэм и зэранкIэ апхуэдиз цIыху зэуэ щыхэкIуэда иджыри къэс къэхъуакъым.
1849 гъэм Нью-Йорк штатым дунейм щыяпэу дохутырым и дипломыр иратащ цIыхубзым. Ар Инджылызым къыщалъхуа, иужькIэ США-р псэупIэ зыхуэхъуа Блэквелл Элизабеттщ.
1881 гъэм Москва и Театр Иным япэу щагъэлъэгъуащ Чайковский Пётр и «Евгений Онегин» оперэр.
1895 гъэм цIыхум и лъэр япэ дыдэу Антарктидэм теуващ. Ар  зыхузэфIэкIар Норвегием щыщ «Антарктик» бдзэжьеящэ кхъухьым исахэрщ.
1912 гъэм Гаагэ Iэ щытрадзащ наркотикхэкIхэр зэрызэрахьэм кIэлъыплъыным теухуа дунейпсо зэгурыIуэныгъэм.
1916 гъэм США-м хыхьэ Монтанэ штатым дунейм и щытыкIэм зэуэ зыщихъуэжри, хуабэу щыта градуси 7-р щIыIэу градус 49-м хуэкIуат. Апхуэдэ дунейм зэи къыщыхъуакъым.
1924 гъэм Ленин (Ульянов) Владимир и Мавзолей Москва щыухуэным теухуа унафэ къащтащ.
1944 гъэм СССР-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ къэрал комитетым унафэ къищтащ Т-34-85 танк лIэужьыгъуэщIэр Дзэ Плъыжьым и Iэщэхэм хагъэхьэным теухуауэ.
1950 гъэм Израилым и къалащхьэу къалъытащ Иерусалим.
Франджы тхакIуэ цIэрыIуэ Стендаль (и цIэ дыдэр Мари-Анри Бейлщ) къызэралъхурэ илъэс 236-рэ ирокъу.
Совет кинорежиссёр, актёр, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Александров Григорий (и унэцIэ дыдэр Мормоненкэщ) къызэралъхурэ илъэс и 116-рэ ирокъу.
ТхакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща МафIэдз Сэрэбий къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
Урысей физик цIэрыIуэ, академик, РАН-м и унафэщIу щыта Фортов Владимир и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу
Урысей актёр, каскадёр, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Иншаков Александр и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 3 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
БэлагъыкIыр зыIыгъым хьэ къарибгъу щогугъ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

19.04.2024 - 16:23 НОБЭ
18.04.2024 - 16:13 НОБЭ
17.04.2024 - 11:43 НОБЭ