Нобэ

Урысеймрэ Белоруссиемрэ щагъэлъапIэ Студентхэм я махуэр (Татьянэхэм я махуэр)
Урысей Федерацэм и Дзэ-Тенджыз флотым и кхъухьхэм я унафэщIхэм я махуэщ
1755 гъэм
Москва къэрал университетыр къызэIуахащ.
1763 гъэм Пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм и унафэкIэ къызэрагъэпэщащ Урысей къэралыгъуэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб нэхъыщхьэр.
1799 гъэм США-м щатащ жылэ зэрасэ Iэмэпсымэ зэрызэпкъралъхьам щыхьэт техъуэ тхылъыр.
1905 гъэм Африкэ Ипщэм къыщагъуэтащ дунейм щынэхъ ин дыдэ налмэсыр, «Куллинан» зыфIащар. Ар карат 3106-рэ хъурт.
1918 гъэм къащтащ ягъэлIыщIэ лэжьакIуэбэм къащхьэщыж, абыхэм я хуитыныгъэхэр къыщыгъэлъэгъуа декларацэр.
1919 гъэм Деникиным и дзэхэм Налшык яубыдащ.
1924 гъэм Шамони (Франджы) къыщызэIуахащ I ЩIымахуэ Олимп джэгухэр. ЛыжэкIэ лъагапIэм къелъэн, лыжэкIэ, лъэрыжэкIэ къызэдэжэн, кёрлинг, бобслей спорт лIэужьыгъуэхэр олимп зэхьэзэхуэхэм хагъэхьэри, япэу зэпеуэхэри абы щекIуэкIауэ щытащ.
1936 гъэм Стахановым и лэжьэкIэм теува гупышхуэ лъакъуэрыгъажэкIэ Налшык къэкIуащ.
1943 гъэм Воронеж къалэр нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
Узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэр Адыгейм къыщызэгъэпэщыным и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр Бэч Мэлэчхъан къызэралъхурэ илъэси 111-рэ ирокъу.
Совет, куржы политик, къэрал лэжьакIуэ, 1995 - 2003 гъэхэм Куржым и президенту щыта Шеварднадзе Эдуард къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.Совет фигурист, СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Жук Станислав къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
Совет усакIуэ, композитор, уэрэджыIакIуэ, актёр цIэрыIуэ, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Высоцкий Владимир къызэралъхурэ илъэс 81-рэ ирокъу.
КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Безыр Чэмал и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор ГъукIэжь Владимир и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
УэрэджыIакIуэ, композитор, УФ-м и цIыхубэ артист Добрынин Вячеслав и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
УФ-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щад Азджэрий и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
Актёр, режиссёр, каскадёр, РСФСР-м щIыхь зиIэ и артист Ростоцкий Андрей къызэралъхурэ илъэс 62-рэ ирокъу.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 5 – 9, жэщым щIыIэр 1 градус щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Джэд лъакъуэрэ хьэ лъакъуэрэ зыубыда щыIэкъым.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

19.04.2024 - 16:23 НОБЭ
18.04.2024 - 16:13 НОБЭ
17.04.2024 - 11:43 НОБЭ