Нобэ

Дунейм щыхъыбархэр

ЩытыкIэр нэхъри  зэIагъэхьэнкIэ шынагъуэщ

«Japan Business Press» газетым дыгъуасэ къытрадза тхыгъэм УФ-м и унафэщIхэр зэригъэпIейтеинум шэч хэлъкъым, игъэгубжьынущ жумыIэнумэ.
Iуэхур зытетращи, Урысейм и Курилы хытIыгухэм ящыщу плIыр, Японием езым ейуэ къыдигъэлъытэну зыхэтхэр, США-м и ракетэхэр ибгъэувэнымкIэ икъукIэ щIыпIэфIу жеIэ тхыгъэр зи IэдакъэщIэкIым. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, Япониемрэ Америкэмрэ зыщахъумэну я мураду жеIэ Корее Ищхъэрэм и баллистическэ ракетэхэм.
УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым хэт Морозов Олег абы щытепсэлъыхьым къызэрыхигъэщащи, хытIыгухэм США-м и ракетэхэр кърагъэувэным теухуа псалъэмакъым Урысеймрэ Япониемрэ а щIыналъэхэм ятеухуауэ мамыру зэгурыIуэжынымкIэ яIэ мурадхэр лъэныкъуэ иригъэз къудейкъым, атIэ «еукIыпэ» икIи арыншами мыщIагъуэ щытыкIэр нэхъри зэIагъэхьэнкIэ шынагъуэщ.
«Апхуэдэ жэрдэмыр къыхэзылъхьэхэм щытыкIэр абы зэрызэIигъэхьэр къагурымыIуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Тхыгъэр зи IэдакъэщIэкIхэр Японием и премьер-министр Абэ Синдзэ и ныкъуэкъуэгъухэу аращ е ди къэралым къытрырагъэкъузэным США-р къыхураджэу аращ», - къыхигъэщащ Морозовым.

Ущыпсэуну нэхъыфI къалэр

Сыт хуэдэ къэрал цIыхур тыншу псэуным нэхъ хуэщIар, абы папщIэ зыхуеину псори къыщызэгъэпэщар? Апхуэдэ упщIэ зэзымытыж, абы емыгупсыс цIыху щIагъуэ щыIэу къыщIэкIынкъым.
Абы ипэжыпIэр зэхэгъэкIыным сайт зыбжанэ йолэжь, ауэ абыхэм я нэхъ иныр икIи цIыху нэхъыбэм дзыхь зыхуащIыр Сербием щылажьэ Numbeo жыхуаIэрщ. Иджыблагъэ абы иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, ди къэралым и къалэхэм ящыщу псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ зи Iуэху нэхъ зэпэщыр Новгород Ищхъэрэщ, Дунейпсо рейтингым (абы къалэ 226-рэ хэтщ) абы 109-нэ увыпIэр къыщыхуагъэфэщащ. Санкт-Петербург - 182-нэ, Москва - 191-нэ, Екатеринбург - 199-нэ, Новосибирск - 206-нэ увыпIэхэм щытщ.
Япэ увыпIищыр, зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу яубыдащ Канберрэ (Австралие), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США) къалэхэм. Ущыпсэуну нэхъ Iей дыдэхэм я цIэхэри ябзыщIакъым сайтыр зыгъэлажьэхэм - ахэр Манилэ (Филиппинхэр), Пекин (Китай), Даккэ (Бангладеш), Лагос (Нигерие), Каракас (Венесуэлэ) къалэхэрщ.

Мазаем и 6

1918 гъэм Урысейр григориан махуэгъэпсым зэрыхуэкIуэм теухуа декрет къыдэкIащ.
1930 гъэм Совет Армэм и академическэ театр нэхъыщхьэр къызэIуахащ. Иджыпсту ар Урысеидзэм и академическэ театр нэхъыщхьэщ.
1935 гъэм «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблым Советхэм я VII съездым и делегатхэм папщIэ Москва и Театр Иным концерт щитащ.
1936 гъэм Гармиш-Партенкирхен къалэм (Германие) къыщызэIуахащ IV ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 16 пщIондэ екIуэкIащ.
1943 гъэм Курган областыр къызэрагъэпэщащ.
1945 гъэм Лондон щыщIидзащ Профсоюзхэм я япэ дунейпсо конференцым. Абы къыщызэрагъэпэщащ Профсоюзхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр.
1952 гъэм пащтыхь тажыр щхьэратIэгъащ Елизаветэ ЕтIуанэм - Инджылызым и Пащтыхьыгъуэ Зэгуэтымрэ Ирландие Ищхъэрэмрэ я унафэщIым.
1968 гъэм Гренобль къалэм (Франджы) къыщызэIуахащ Х ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр къызэIуихат а къэралым и президент Шарль де Голль. Джэгухэр мазаем и 18-м зэхуащIыжащ.
1985 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ «Главкосмос» зэгухьэныгъэр.
2004 гъэм Москва и метром, «Автозаводская», «Павелецкая» станцхэм я зэхуакум лагъым къыщагъэуащ. Абы цIыху 41-рэ хэкIуэдат, 250-м щIигъу фэбжь зэмылIэужьыгъуэхэр хахат.
Къалъхуащ:
1911 гъэм - США-м и 40-нэ президент (1981 - 1989 гъэхэм а къулыкъум тетащ) Рейган Рональд.
1923 гъэм - КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Тэмазэ Маржэнэт.
1938 гъэм - СССР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник, КъБР-м и цIыхубэ дохутыр Тембот Мухьэмэд.
1952 гъэм - хьэрычэтыщIэ Сэбаншы Назми.
1960 гъэм - Урысей продюсер, композитор, «Любэ», «Иванушки Интернэшнл», «Корни», «Фабрика» уэрэджыIакIуэ гуп цIэрыIуэхэр къызэзыгъэпэща, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Матвиенкэ Игорь.
1961 гъэм - журналист, продюсер, «Япэ канал» телекомпанием и генеральнэ унафэщI Эрнст Константин.
♦1975 гъэм - адыгэ усакIуэ, журналист, дохутыр ПщыукI Латмир.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 - 11, жэщым градуси 2 - 3 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Ахъшэр пшахъуэщи, гъащIэр пцIащхъуэщ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

01.03.2024 - 12:34 НОБЭ
29.02.2024 - 11:18 НОБЭ
28.02.2024 - 11:50 НОБЭ
27.02.2024 - 08:31 НОБЭ