Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм «1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу  цIыхухэм ящыщ гупхэм илъэс къэс  ахъшэкIэ  защIэгъэкъуэным и IуэхукIэ» 2023 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м къыдигъэкIа Указ №41-УГ-м и 1-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ

1. «1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу цIыхухэм ящыщ гупхэм  ахъшэкIэ защIагъэкъуэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2023 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м къыдигъэкIа Указ №41-УГ-м и 1-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн «4-нэ пункт щIагъ» псалъэхэм  я «а» пункт щIагъыр «3-нэ, 4-нэ пункт щIагъхэмкIэ» псалъэхэмкIэ щызэхъуэкIауэ.

2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Налшык къалэ

2024 гъэм мэкъуауэгъуэм и 13-м

№48-УГ

 

Поделиться: