КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ.

Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м щыIэ федеральнэ инспектор Мэкъуауэ Т. Э., республикэм и министерствэхэм, IуэхущIапIэхэм, муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Демография», «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектхэм щыщ Iыхьэхэу щIыналъэм къехьэлIахэм. Абыхэм хохьэ сабий къызыхэхъуа унагъуэм зыщIэгъэкъуэныр, цIыхубзхэм лэжьэну Iэмал яIэн папщIэ илъэсищ иримыкъуа я сабийхэм щакIэлъыплъыну IуэхущIапIэхэмкIэ ахэр къызэгъэпэщыныр, цIыхухэр спортымрэ физическэ щэнхабзэмрэ дегъэхьэхыным хуэунэтIа Iуэхухэр къыхэлъхьэныр, зи ныбжь хэкIуэтахэм гулъытэ яхуэщIыныр, медико-санитарнэ дэIэпыкъуныгъэ IэнатIэм республикэм зыщегъэужьыныр, гу-лъынтэ, лышх узыфэхэм япэщIэтыныр, сабийхэм иджырей медицинэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтыныр, КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ IэщIагъэлIхэмкIэ къызэгъэпэщыныр.
Илъэсым и ещанэ мазищым а зытепсэлъыхь унэтIыныгъэхэмкIэ зэфIагъэкIахэр щызэхилъхьэжым щIыналъэм и УнафэщIым Iуэхур зэхьэлIа министерствэхэм гу лъаригъэтащ Iуэхухэм хухаха мылъкур сэбэпынагъ къихьу къэгъэсэбэпын зэрыхуейм: «Ахъшэхэр зыхуэгъэза Iуэхухэм ягъэува пIалъэм къриубыдэу трагъэкIуэдэн хуейщ, нэхъыщхьэращи, сэбэпынагъ нэхъыбэ къихьу. Ахъшэр ибгъэкI къудейкIэ зэфIэкIынукъым, атIэ программэм щыубзыхуа мурад хэхахэр зэгъэхъулIэным хуэунэтIын хуейщ ахэр», - къыхигъэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм.
Зытепсэлъыхь Iуэхухэм ятеухуауэ зэхыхьэм къыщыпсэлъащ КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Ацкъан Р. Р., КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ И. М., республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий М. Б. сымэ

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: