Алий и пшыхь

Музыкэ театрым накъыгъэм и 7-м концерт гукъинэж щитащ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Музыкэ театрым и солист, Пуччини Джакомэ и цIэр зэрихьэу Италием оперэ уэрэджыIакIуэхэм я зэхьэзэхуэ щрагъэ­кIуэкIым и лауреат, республикэм исхэр зэрыгушхуэ Ташло Алий. Ар къызэрагъэпэщащ ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ. Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Мэз Джульетэ. 

Ташлом и макъ гуакIуэм дихьэххэм пшыхь гуапэм яфIэфIу зыкърагъэхьэлIащ. Хэку зауэшхуэм, ТекIуэныгъэ Иным теухуа уэрэдхэр гум дыхьэу игъэзэщIащ Алий. Классикэ уэрэдхэр фIыуэ зылъагъухэр Ташлом игъэзащIэ уэрэдхэм дежьууащ. Макъ дахэ зиIэ, илъэс тхущIым нэблэгъауэ утыкушхуэм ит артистым и концертхэми ар зыхэт пшыхьхэми цIыхухэр сыт щыгъуи куэду йокIуалIэ. Иджыри абы цIыхушхуэ зэхуишэсащ икIи Iэгуауэшхуэ ­хуаIэтащ.
Генерал-лейтенант, дзэ Iуэху хэхам и Ветеранхэм я советым хэт, УФ-м и Президентым и чэнджэщэгъу  Бэрсэдж Мурат пшыхьым щыжиIащ Ташло Алийрэ Хьэрэдурэ Динэрэ Донецк республикэм иджыблагъэ концерт гукъинэж зэрыщатар. 
Пшыхьыр ягъэдэхащ Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Думай Iэсият, дуейпсо зэпеуэхэм я лауреат Дзыбэ Руслан, КъБР-м, КъШР-м, Ингуш, Осетие Ипщэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артисткэ Даур Иринэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэрэдурэ Динэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ипщэ республикэхэм я цIыхубэ артисткэ Сокъур Ольгэ, нэгъуэщIхэми. 
Ташло Алий къызэхуэсахэм и гуапэу ехъуэхъуащ ТекIуэныгъэ ИнымкIэ икIи фIыщIэ яхуищIащ и лэжьэгъу­хэмрэ пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIахэмрэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ. Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.
Поделиться: