Дыдейхэр къахэжаныкIащ

Москва щекIуэкIащ лъэпкъ щэнхабзэмкIэ ­«Наследники традиций» урысейпсо сабий зэ­пеуэр. Мы гъэм ар ебгъуанэу къызэрегъэпэщ УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм. 

Абы и дэIэпыкъуэгъущ «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» IуэхущIапIэр. Зэпеуэр хуэгъэпсащ щIэблэр щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ дегъэ­хьэ­хыным, лъэпкъ щэнхабзэхэм я пщIэр Iэтыным. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым абы щигъэлъэгъуащ щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуа творческэ лэжьыгъэу 9. КъэпщытакIуэ гупым къыхэжаныкIахэр къыщыхахым, ди республикэми гу къылъатащ.
 «IуэрыIуатэ. IуэрыIуатэ гуп» Iыхьэм щытекIуащ Сабийхэмрэ ныбжьы­щIэ­хэмрэ я творчествэмкIэ унэм и «МафIэ» бэрэбэ­науэ гупыр. Я унафэщIыр КъБР-м щIыхь зиIэ и ­артист Увыж Муратщ. 
«IуэрыIуатэ. ГъэзэщIакIуэ нэхъыфI» Iыхьэм     щытекIуащ  Алек­сандровскэ станицэм дэт школ        №9-м щеджэ Лий Айдамыр. И унафэщIыр КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Алэкъей Азэмэтщ. 

Гугъуэт  Заремэ. 

Поделиться:

Читать также: