ГъуэгущIэхэр яукъуэдий

Налшык къалэм и «Дубки» хьэблэм хыхьэ «Дубки-2», «Ветеран» дачэхэм ухуэзышэ гъуэгухэм лэжьыгъэхэр иджыпсту щрагъэкIуэкI. Псори зэхэту абыхэм я кIыхьагъыр километритхум щIегъу. 

Гъуэгуухуэхэм япэщIыкIэ къапэ­щылъщ а щIыпIэм пэмыжыжьэу ежэх псы цIыкIум и нэпкъхэр ягъэбыдэну, щIыр къаIэтыну, уэшх щыIа нэужь псыр къиууэ гъуэгум къытемылъэдэн щхьэ-кIэ. ИджыпстукIэ, гъуэгужьым и щхьэ­фэр тратхъунщIыкIащ, куэн­шы­бымрэ лей къэхъуа щIымрэ Iуашащ. Абыхэм ­къадэкIуэу, гъуэгур бгъуэ ящI, асфаль­тыщIэр зытралъхьэну щIыр ягъэ­хьэзыр. 
«Дызыпэрыт IэнатIэр гугъущ, ар къы­зыхэкIри щIым и зэхэлъыкIэрщ: ­гъуэгум псыр къэмыкIуэн папщIэ абы и жапIэхэр зэхуэмыдэу тщIын хуейщ - зыр зы лъэныкъуэмкIэ дунэтIын, адрейм нэ­гъуэщI лъэныкъуэмкIэ зедгъэгъэзэн ­хуейщ, зэран зэхуэмыхъун хуэдэу. Абы папщIэ, адрей лэжьыгъэхэм къадэкIуэу, къэбгъэш хъу бжьамий жыхуаIэхэм хуэдэхэр дэтлъхьэнущ, гъущI къэухьхэри дгъэувынущ», - жиIащ КъБР-м Гъуэгу хозяйствэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Тхьэгъэлэдж Ислъам.
Иджы ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм щынэхъыщхьэр а щIыпIэм щыпсэу цIыхухэм, а гъуэгур къэзыгъэсэбэпыну псоми я шы­нагъуэншагъэр къызэгъэпэ­щы­ным­рэ автомобилхэмкIэ нэхъ тыншу абы щызекIуэнымрэщ, къыщыхагъэщащ управленэм. 
Иджыпсту зэлэжь гъуэгу Iыхьэм ас­фальтыр зыуэщ зэрытралъхьэнур, и кIыхьагъынур километри 3,5-рэ, и бгъуа­гъыр метри 4,5-рэ мэхъу. Проектым къы­зэрыхэщымкIэ, 11-нэ автобус маршрутыр щиухым деж хуэзэу шофёрхэм папщIэ унэ цIыкIу щагъэувынущ. 
«Ветеран» дачэхэми ухуэзышэ гъуэгум, километритIым нэблагъэм, асфальтыщIэ тралъхьэнущ.
Лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ икIи ахэр зэфIагъэкIыну я мурадщ дызэрыт илъэсым бжьыхьэм ­ирихьэлIэу.

АЛЫДЖЫКЪУЭ  Руслан. 

Поделиться:

Читать также: