Артист нэхъыфIхэр ягъэбелджылы

КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм (СТД) зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ, зи лэжьыгъэр нэхъы-фIу къалъыта артистхэм щIыхь тхылъхэр щратыжащ. 

СТД-м и унафэщI Фырэ Майе зэIущIэр къызэIуиха иужь, псалъэ къыIихащ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Атмурзаев Магомед. 
- Дэ дигъэлъэпIэн ипэ къихуэу Майе и ехъулIэныгъэм папщIэ сехъуэхъунут, - жиIащ абы. - Куэд щыгъуазэкъым илъэс кIуам и кIэм Урысейм и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм абы дыщэ медаль къызэрыхуигъэфэщам, театр  гъуазджэм зегъэужьыным ­хуищI хэлъхьэныгъэм папщIэ. Псори дынохъуэхъу, уи гуащIэр ялъытэу  илъэс   куэдкIэ  ди япэ уитыну. Мыд­рейуэ зэIущIэм кърихьэлIахэр псори зи лэжьыгъэр къыхэжаныкIахэращи, сце­нэм дыхуэузыншэну со­хъуахъуэ. 
Иужьрей илъэсипщIым и артист нэхъыфIу къалъытащ Жангуразов Мэжит (Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и ­актёр), илъэсым и лэжьыгъэ нэхъы­фIыр ар щыджэгуа, Шекспир У. и тхыгъэм къытращIыкIа «Оттело» спектаклыращ (зыгъэувар Атмурзаев Магометщ). Режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфI зи къалэмыпэм къыщIэкIар Атмур­заев Магометщ, утыкур нэхъ екIуу зыгъэхьэзырар Уянаев Аслъэнщ (Балъкъэр театрым щагъэува «Отелло»-м). 
ЦIыхухъу роль нэхъыфIыр ящIыну къызэхъулIар Жангуразов Мэжитрэ («Отелло»-м) Горький М. и цIэр зезыхьэ Урыс драмэ театрым Островский А. Н. и «Праздничный сон до обеда» тхыгъэр и лъабжьэу щагъэува спектак­лым щыджэгуа Сыбэч Алимрэщ. ЦIыхубз роль нэхъыщхьэхэм я нэхъыфIхэр ящIащ Нигрэ Дон и «Горгоны» щыджэгуахэу Хьэмыку Жаннэрэ Щэрмэт Людмилэрэ (ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэр- дей къэрал драмэ театр), Балъкъэр театрым и актрисэ Жангуразовэ ФатIимэ (Островский А. Н. «Без вины ­виноватые»), Музыкэ къэрал театрым и уэрэджыIакIуэхэу Абанокъуэ Альмирэрэ (Пуччини Джаковэ и «Богема» оперэм), КъуэщIысокъуэ Роксанэрэ (Чайковский П. И. «Иолантэ» оперэм) сымэ. 
ЦIыхухъу роль мынэхъыщхьэхэр       нэхъ къайхъулIащ Хьэщэ Къанщобий (Къэбэрдей драмэ театр), Гогуев Арафат, Гиляхов Мурат (Балъкъэр драмэ театр), Абей Рустам, Жубоев Жаболэт, Иуаз Азэмэт (Музыкэ къэрал театр) сымэ. ЦIыхубз роль мынэхъыщхьэхэр нэхъыфIу зыгъэзэщIар Шал ФатIимэ (Къэбэрдей драмэ театр), Бечеловэ Людмилэ, Сузаевэ Мариям (Балъкъэр драмэ театр), Одинцовэ Иринэ, Белобородовэ Аллэ, Лутфулинэ Альбинэ (Урыс драмэ театр), Мэз-Пщыунэ Джульеттэ (Музыкэ къэрал театр) сымэщ. 
Илъэс кIуам япэу, цIыхум гукъинэж ящыхъуауэ утыку къызэрихьам папщIэ щIыхь тхылъхэр хуагъэфэщащ Толстовэ Марие (Урыс драмэ театрым и «Праздничный сон до обеда» лэжьыгъэмкIэ), Баевэ Маринэ (Шмитт Эрик-Эмманюэль и «Отель двух миров» тхыгъэмкIэ Урыс драмэ театрым игъэува спектаклымкIэ), Саенкэ Евгение (Музыкэ театрым и «Богема» оперэмкIэ) сымэ. 
Илъэсым и Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэну къалъытащ Баймарудовэ Танзиля  (Балъкъэр драмэ театрым игъэува «Отелло»-м зэрыхэтамкIэ).

ИСТЭПАН Залинэ. 
Сурэтхэр 
Къарей  Элинэ трихащ.

Поделиться:

Читать также: