Да­хагъэмрэ гуапагъэмрэ

Урысейм и махуэм Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм ще­кIуэкIащ «Да­хагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» пшыхьыр. Абы щагъэлъэпIащ республикэмрэ къэралымрэ я ефIэ­кIуэ­ныгъэм, зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэфIхэр хуэ­зыщI, жэуап­лыныгъэ пылъу зи лэжьыгъэм пэрыт цIыху гуа­щIафIэхэр.

Пшыхь гуапэр къызэрагъэ­пэщащ Дунейпсо Арт ко­мите­тымрэ Урысейм и Лъэпкъ Арт комитетымрэ. Ар ири­гъэ­кIуэ­кIащ Музыкэ театрым и уэ­рэ­джыIакIуэ, Осетие Ипщэ Рес­­публикэм щIыхь зиIэ и ар­тисткэ Мэз Джульетэ.
ЩIДАА-м и академик, Кавказым и республикэ псоми ­гъуа­зджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэ­жьа­кIуэ, ЮНЕСКО-м щэнхабзэмрэ егъэ­джэныгъэмкIэ и къудамэхэм хэт, Дунейпсо Арт  ко­митетымрэ Урысейм и Арт ко­митетым и къудамэу Кавказ Ищ­хъэрэм щыIэмрэ я вице-президент, уэрэдус Бейтыгъуэн ­Iэуесрэ КъБР-м и Парламентым и Президиумым хэт, КПРФ-м и щIыналъэ къудамэм и япэ сек­ретарь, Пащты Борисрэ «Во ­благо России» дыщэ медалыр зыхуагъэфэщахэм иратыжащ. Апхуэдэхэщ щэнхабзэм, узыншагъэр хъумэным, егъэджэны-гъэм, экономикэм, щIыуэпсыр хъу­мэным, жылагъуэ гъащIэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм я зыу­жьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэ­зыщIа, къыхаха IэщIагъэм хуэ­пэж лэжьакIуэ пажэхэр, лэжьыгъэм и ветеранхэр, псапащIэхэр. ЯгъэлъэпIахэм ящыщщ УФ-м и цIыхубэ артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, ди республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат Гъэсашэ Наталье, абазэ усакIуэ, драматург, УФ-м и Тха­кIуэхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт Шыбзыхъуэ Ларисэ, «Жызум хадэхэр»  ООО-м и унафэщI, «Илъэсым и цIыху-2023» зэпеуэм и лауреат, псапащIэ Гуцаев Фридон, «Нальчик-Сладость» ООО-м и уна-фэщI Емкъуж Мухьэмэд, УФ-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къулъкъужын къуа­жэм и курыт еджапIэ №1-м урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ и егъэджакIуэ Къардэн Еленэ, лэжьыгъэм и ветеран, Фи-нансхэмкIэ министерствэмрэ Фе­деральнэ налог къулы­къу­-щIа­пIэм­рэ я отличник Чэрим Ларисэ, нэгъуэщIхэри.
- ЕхъулIэныгъэфIхэр зиIэ, зэ­пы­­мыууэ зи зэфIэкIым хэзыгъахъуэ цIыхухэр ди щIыналъэм и мащIэкъым. Абыхэм я лэжьэкIэр щхьэпэщ щыпсэу щIыпIэми къэ­ралми заужьынымкIэ, - жеIэ ­Бейтыгъуэн Iэуес. - Дызэрыгушхуэ IэщIагъэлIхэм, лэжьа­кIуэ­хэм я гуащIэр мыкIуэщIу дяпэкIи я IэнатIэр ирахьэкIыну ди гуа­пэщ! Зэхыхьэм и лауреатхэм, дыщэ орденыр зыхуагъэфэщахэм мамырыгъэ, гуапагъэ, узыншагъэ, зыужьыныгъэ яIэну!
Пащты Борис IэщIагъэлI нэхъыфIхэм, зи IэнатIэм зэфIэкI щызиIэ лэжьакIуэхэм ехъуэ­хъуащ къэралым и махуэшхуэмкIэ. Узыншагъэ, гурыфIыгъуэ, ехъу­­лIэныгъэ яIэу дяпэкIи илъэс куэдкIэ я IэнатIэм пэрытыну зэригуапэр жиIащ.
Пшыхьым щагъэлъэпIахэм, щагъэгушхуахэм фIыщIэшхуэ хуа­щIащ ар зи жэрдэм Бейты­гъуэн Iэуесрэ абы дэIэпыкъуэгъу хуэхъуахэмрэ.
Зэхыхьэр ягъэдэхащ республикэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ нэхъыфIхэмрэ нэгъуэщI щIыналъэхэм къикIа хьэщIэхэмрэ. Уэ­рэдрэ къафэкIэ гъэнщIа зэхы­хьэм къэралым теухуа усэхэми къыщеджащ. Пшыхь гуапэм хэ­тахэм зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Поделиться:

Читать также: