Саугъэтхэр Налшык къахьащ

 

«Гипертекст» саугъэтыр советскэ, урыс тхакIуэ, журналист Чаковский Александр и цIэкIэ «Литературная газета»-м игъэуващ 2023 гъэм. Чаковскэм газетыр и унафэм щIэту къыдэкIащ 1962 - 1988-хэм. Саугъэтыр ягъэуващ литературэм и пщIэр къаIэтыну, цIыхубэр абы нэхъ драгъэхьэхыну. Ар IэмалыфIщ иджырей дунейм и зэхэлъыкIэр, дахагъэм и купщIэр, цIыхубэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр зи лэжьыгъэхэм къыщызыгъэлъагъуэ литераторхэм, тхакIуэхэм, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэм папщIэ. Саугъэтыр ят IыхьихкIэ: «Прозэ», «Усыгъэ», «Литературэм хуищI хэлъхьэныгъэм папщIэ», «ЩIалэгъуалэм я псалъэ» (лауреату 5 къыхах), «УрысыбзэкIэ зэдзэкIахэр» (тхыгъэр зейри зэзыдзэкIари лаурет мэхъу), «Литературэ блогер» (лауреату 5 къыхах). Лэжьыгъэхэр кърагъэхащ къэралым и щIыналъэ 74-м, Беларусым, КъуэкIыпIэ Жыжьэмрэ Гъунэгъумрэ. КъэпщытакIуэхэр хэплъэну къыхахат тхыгъэ 3500-м щIигъу.

Саугъэтым и къэпщытакIуэ гупым и унафэщIщ «Литературная газета»-м и редактор нэхъыщхьэ Замшев Максим. Мы гъэм лэжьыгъэхэр къыхахащ Ревякинэ Аннэ, Носов Сергей, Левенталь Вадим, Крусанов Павел сымэ.

Саугъэтым и дэIэпыкъуэгъу хъуащ Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондыр. Iуэхум хухахащ сом мелуани 4,5-рэ.

Мы жэрдэмыр даIыгъащ Кавказ Ищхъэрэм щыщхэми. Ди республикэм къыбгъэдэкIыу зэпеуэм и усыгъэхэр иригъэхьащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Беппаев Муталип - «А любовь сияет волшебством» усэ тхылъыр езым урысыбзэкIэ зэридзэкIащ. Беппаевыр матхэ балъкъэрыбзэкIи урысыбзэкIи, усакIуэ цIэрыIуэхэм я тхыгъэхэри зэредзэкI.  Тхылъым усэ 70-м щIигъу щызэхуэхьэсащ, тиражыр 500 мэхъу. Абы хигъэхьащ Кулиев Къайсын и усэхэм щыщу зэридзэкIари.

Зэпеуэм и «Литературэ блогер» Iыхьэм и лауреат хъуащ филологие щIэныгъэхэмкIэ кандидат Битокъу Маринэ. КъэпщытакIуэхэм къыхагъэщащ «Вечерний ветер» телеграмм-каналыр зэрыщIэщыгъуэр. Маринэ каналыр къызэIуихащ 2019 гъэм. ЯпэщIыкIэ и гугъащ абы фильмхэм яхуитх рецензэхэр е зэджэ тхыгъэхэм ятеухуа и гупсысэхэр къыщигъэлъэгъуэну. Ауэ ар нэхъ куу хъуащ, зиубгъуащ, щIэджыкIакIуэ куэди къыхэхъуащ. Маринэ зыщигъэгъупщэркъым Кавказым щыIэ литературэр гъэкIуэтэн зэрыхуейр. «Сыхуейщ ди тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я тхыгъэхэр утыкушхуэхэм ирахьэну, зэпкърахыну, гулъытэ ягъуэтыну. Сыту жыпIэмэ абыхэм гупсысэ ящIэлъщ. Искандер Фазиль, Гамзатов Расул, КIыщокъуэ Алим сымэ диIэщ дэ, егъэлеяуэ цIэрыIуэу, я тхыгъэхэри литературэм и фIыпIэу. Иджырей тхакIуэхэми яхэтщ пщIэ къэзылэжьахэр. Псалъэм папщIэ, Ирагимов Кантэ, Ханипаев Ислъам. ДиIэщ щIэщыгъуэу тхэ, ауэ иджыри куэдым ямыцIыхухэри», - жеIэ Маринэ. Битокъум и телеграмм-каналыр литературэ къудейкъым зыхуэгъэпсар. Ар куэдым топсэлъыхь, и гупсысэ щIэщыгъуэхэмкIэ цIыхухэм ядэгуашэу.

ГУГЪУЭТ Заремэ.

 

Поделиться:

Читать также:

16.07.2024 - 15:00 Гуащэр къызэрахьар
15.07.2024 - 16:55 Пэжыгъэ
12.07.2024 - 14:28 Гуащэр къызэрахьар