Къафэм щыхуагъасэ ­къудейкъым

Налшык дэт Макъамэ театрым щекIуэкIащ «Зори ­Кавказа» къэфакIуэ ансамблыр илъэс 35-рэ зэрыри­къум теухуа пшыхь дахэ. Илъэс зэхуэмыдэхэм ансамблым къыхуагъэфэщауэ ­щытащ «Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щапхъэ зытрах и сабий гуп», «Урысейм щапхъэ зыт­рах и сабий гуп» цIэхэр, урысейпсо, дунейпсо зэ­пеуэ куэ­дым я лауреатщ, кубокхэмрэ медалхэмрэ и куэдщ. 

КъэфакIуэ гупыр къы­зэ­ри­гъэпэщащауэ щытащ ­КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэмокъуэ Мартин икIи илъэс 31-кIэ абы и нэIэ ­щIэтащ. ЗэIущIэм щагъэлъэ­гъуащ ар­ гупым зэрахэтам ­теухуа видеотеплъэгъуэр. 
Пшыхьыр къызэIуихащ ­КъБР-м егъэджэныгъэмрэ ­щIэ­ныгъэмкIэ и министр ­Езауэ Анзор. КъэфакIуэ гу­пым ехъуэхъуа нэужь, егъэ­джэныгъэмрэ щIэблэм и гъэсэныгъэмрэ ­хуащIа хэлъ­хьэныгъэм папщIэ министерствэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъхэр яритащ «Зори Кавказа» къэфакIуэ гупым и уна­фэщI, Урысейм егъэджэ­ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьа-кIуэ ДзыхьмыщI Аслъэнрэ гу­пым и гъэсакIуэ, УФ-м щIыхь зи­Iэ и артисткэ, ­КъБР-м цIыхубэ артисткэ Шортэн Аллэрэ. ФIыщIэ тхылъ хуа­гъэфэщащ гупым и концертмейстерхэу ­Сэхъу Маринэрэ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шэрэдж Алийрэ.
КъэфакIуэ гупым ехъуэ­хъуащ КъБР-м и Парламентым и ­Уна­­фэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, Налшык сабийхэм-рэ ныбжьыщIэхэмрэ творчествэмкIэ я унэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта Къалмыкъ Кларэ, иджы абы и унафэщI КIэрашэ Аксанэ сымэ.
- КъэфакIуэ гупым дежкIэ илъэс 35-р мащIэкъым. Псом хуэмыдэу ар сабийхэр зыхэт ­гупу щытмэ. Дэтхэнэми уи ­ псэм щыщ лъыбогъэс, дауи. НэгъуэщIу хъунукъым. Ар тынш­къым, ауэ узыгъэн­щIыжщ, гукъыдэжи къозытщ. Гупым хэт цIыкIухэм уи гур яхузэIухарэ фIыуэ плъагъумэ, сытри къохъулIэ. Дэтхэнэри фIыуэ солъагъу, дэтхэнэми сыхуогузавэ, нэхъыфI къе­хъу­лIэну сыхуохъуапсэ. Икъу­кIэ срогушхуэ «Зори Кав­каза» гу­пым къыщежьа къэфакIуэ  куэд «Кабардинка», «Балкария», нэгъуэщI ансамблхэм къы­зэ­рыщыфэм. Ди гъэсэн куэд хамэ къэралхэм къыщы­хутащ, щхьэж здэщыIэ щIы­пIэм лъэпкъ къа­фэхэм ди ­лъэп­къэгъухэр щы­хуагъасэ. Дэ абыхэм яхэтлъ­хьэфар гъащIэм къащыхуо­сэбэп, шэч хэмылъу. Мис  нобэ мы утыкум ит ны­бжьы­щIэхэми я гум илъщ апхуэдэ хуабагъэ. ДэнэкIэ ­ягъазэми етIуанэ унэ яхуэхъуа щIыпIэр - творчествэмкIэ унэр - я гум ирырелъ, - жиIащ Шортэн Аллэ.
- Сыпсэуху фIыщIэ хуэс­щIы­нущ сытми сыхуэзыгъэса  Тхьэ­­мокъуэ Мартин. Пшыхьым ­къеблэгъа псоми, ансамблым и лэжьакIуэ гупми, езы гъэсэнхэми, адэ-анэхэми фIыщIэ ­фхузощI. Сэ сыщIохъуэпс нобэ утыкум ­къитша саийхэм я гъащIэ ­гъуэгур дахэ хъуну, езыхэр цIыху пэж, захуагъэм тет, гуа­пагъэ зыхуэщIэ къахэкIыну. Аращ нэхъыщхьэр, IэщIагъэ яхуэхъум емылъытауэ, - жи­Iащ ДзыхьмыщI Аслъэн. 
Псалъэ гуапэкIэ гъэса­кIуэхэм зыхуагъэзащ къэфа­кIуэ гу­пым хэтхэм я адэ-анэхэм. Абыхэм къыхагъэщащ я бынхэм папщIэ гупыр етIуанэ   унагъуэ зэрыхъуар, абы къафэм щыхуагъасэ ­къудей мыхъуу, лъэпкъ щэнхабзэри, хабзэ-нэмысри, цIыху хэтыкIэ дахэ ящIэнри къы­зэрыхалъ­хьэр. 
Пшыхьыр ягъэдэхащ ­КъБР-м и цIыхубэ артист Шэ­джыхьэ- щIэ Аслъэнбий, ­КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Бэч Азэмэт, республикэм и уэ­рэджыIакIуэ пажэхэу Бэч Ренатэ, ПащIэ Артур, ДыщэкI Артур, Насрэн Чы­лар сымэ, «Кабардинка», «Черкес», «Арабеск», «Эльбрус» къэфа­кIуэ, «МафIэ» бэ­рэ­бэнауэ гупхэм. ЯгъэлъапIэ «Зори Кавказа» гупым игъэзэщIащ ­«Къа­фэ», «Абазэх», «Убых», «Гандаган», «Абхъаз», «Ис­лъэмей» къа­фэхэр, нэгъуэщI­хэри.

ГУГЪУЭТ Заремэ. 

Поделиться:

Читать также: