«Адыгейм сыщыщми»

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрым и актер гъуэзэджэ Зыхьэ Заур УФ-м и щIыналъэ куэдым къыщацIыху. 
Урысеймрэ Адыгэ Республикэмрэ я цIыхубэ артист, УФ-м, КъБР-м, Абхъазым, Кубаным щIыхь зиIэ я артист Зыхьэ Заур жанр псоми пэлъэщ, роль зэмылIэужьыгъуэу 100-м нэблагъэ зыгъэзэщIа псэемыблэж лэжьакIуэщ. Абы лъэпкъ гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ зегъэужьыным хэлъхьэныгъэфI зэрыхуищIам папщIэ, УФ-м и Президентым и УнафэкIэ къыхуагъэфэщащ «Зэныбжьэгъуныгъэм и орден» дамыгъэ лъапIэр.
ГъэщIэгъуэнщ лъагапIэм нэса цIыхум и гъуэгуанэм зыщыбгъэгъуэзэныр, и IэщIагъэр къызэрыхихар, абы гукъыдэж къыпкърыкIыр зыхуэдэр зэбгъэщIэныр.
Зыхьэм жеIэ: «Адыгейм сыщыщми, гукъэкIыж куэдкIэ сапыщIащ Налшык къалэми Лэскэн 2-нэ къуажэми… Аращ сэ сыкъыщыхъуар, си сабиигъуэри мыпхуэдэу си гум къинащ: Лэскэн псыхъуэ, щхьэлмывэ, къущхьэмышх, кхъужь цIыкIу. Си адэм и жыIэкIэ медицинэм сыкIуами (Налшык дэт медколледжыр къиухащ, фельдшеру дэIэпыкъуэгъу псынщIэм щылэжьащ, иужькIэ Краснодар дэт мединститутым илъэсищрэ ныкъуэкIэ щеджащ. Б. Л.) си псэм дыхьэр актер IэщIагъэрт. Арати, Санкт-Петербург ТеатрымкIэ институтым сыкIуэри сыщеджащ икIи схужыIэнукъым абы сэ сыхущIегъуэжауэ. Театрыр гъащIэ псо мэхъу… Сценэм сыхьэт, сыхьэтрэ ныкъуэкIэ нэгъуэщIым и гъащIэ къыщыбгъэлъагъуэрэ ар къохъулIэмэ - сыту насыпышхуэ! ИкъукIэ гъэщIэгъуэнщ театрым и сценэр. Педколледжым щIэсхэри актер IэщIагъэм хурагъэджамэ, куэдкIэ щхьэпэнут, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, егъэджакIуэри зыдэлажьэр цIыхурщ, актерым и Iэзагъыр бгъэдэлъын хуейщ.
Зыхьэ Заур кинофильмхэми хэтащ, ауэ, зэрыжиIэмкIэ, театрым кърит дэрэжэгъуэр нэхъ инщ. Ар зэрыактер Iэзэм хуэдэ дыдэу, режиссер IэщIагъэми хуэIэижьщ. Къэбэрдей драмэ театрым и художественнэ унафэщI Шыбзыхъуэ Басир къригъэблагъэри, Заур игъэувауэ щытащ Ержыб Мамий и тхыгъэм къытращIыкIа «Псэлъыхъухэр» спектаклыр. Абы хыболъагъуэ Заур бгъэдэлъ зэфIэкI иныр, спектаклым къытезыгъэзэжурэ тIэу-щэ еплъахэри диIэщ. 
Сыт хуэдэу пIэрэ актерым игъэзэщIа ролхэм ящыщу езым нэхъ гукъинэж къыщыхъуар?! Ар, шэч хэмылъу, япэ дыдэу утыку къызэрихьауэ щытарщ - Дон Кихот и ролым нэхъ игъэлъапIэ иIэкъым.
- ТеатрымкIэ институтыр къыщыдухым дгъэува спектаклым сэ а ролыр къыщыслъысат, - жеIэ Заур. - Дауэ мыхъуми, псори абдежщ къыщежьари абы пэсщIын щыIэкъым. А ролыр икIи угъурлыт икIи цIыхугъэкIэ гъэнщIат. 
Актерым нэхъ и гъунэгъу жанрымкIэ уеупщIмэ, жиIэнуращ: «Гугъущ ухэдэну. Зэ еплъыгъуэкIэ комедием ущыджэгуну нэхъ тынш къыпщыхъунущ, ауэ ар апхуэдэу щыткъым… Нэхъ гугъужщ трагедиер. Аращи, дэтхэнэр къохъулIэми, ар нэхъ ппэгъунэгъу мэхъу.
Театрым цIыхур зэрыщытыпхъэр наIуэу къызэригъэлъагъуэм мыхьэнэшхуэ зэриIэм и мызакъуэу, лъэпкъым и тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ хъумэнми хэлъхьэныгъэшхуэ хуещI. А Iуэхум телажьэ актёрхэм пщIэрэ щхьэрэ яхуэфащэу къыдолъытэ. 

 

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться:

Читать также: