Адыгэ къафэм насыпыфIэ ещI

Ди щIэблэм яхэтщ лъэпкъ щэнхабзэр зи псэм хэлъ, ди тхыдэр зыфIэгъэщIэгъуэн ныбжьыщIэ жанхэр. АбыкIэ щапхъэщ Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м и еджакIуэ, ГъуазджэмкIэ Шэджэм дэт макъамэ школыр къэзыуха, «Шардан» къэфакIуэ гупым хэт Шыкъ Самирэ. Пщащэм къэфэныр апхуэдизу фIэфIщи, абы насыпыфIэ ещI. Самирэ гъуэгугъэлъагъуэу иIэщ и адэ-анэр. Пщащэм и гупсысэхэр щIэщыгъуэщ къафэм, щэнхабзэм, хабзэ-нэмыс зехьэным теухуауэ.

- Самирэ, ехъулIэныгъэфIхэр уиIэу къэбуха макъамэ школым и гугъу уэзгъэщIынут.

- ГъуазджэмкIэ Шэджэм щыIэ сабий макъамэ школым сыщIэтIысхьащ илъэси 5 сыщыхъум икIи ар етIуанэ унэ схуэхъуауэ жыпIэ хъунущ. Япэ щIыкIэ къыхэсхар пшынэ еуэнырщ. ИлъэсиблкIэ сыхуеджащ абы. А школ дыдэм къафэми зыщыхуэзгъэсэну сыхыхьэри, абы егъэлеяуэ сыдихьэхащ. Макъамэ школыр егъэлеяуэ сэбэпщ ныбжьыщIэхэм папщIэ. Абы узыхэдэн унэтIыныгъэ куэд иIэщ, щIэныгъэ къыщIыбох, ныбжьэгъуфIхэр щыбогъуэт.

«Шардан» къэфакIуэ гупым сыт щыгъуэ ухыхьат?

- 2015 гъэм гупым сыщыхыхьам абы нэгъуэщI фIэщыгъэ зэрихьэрт и художественнэ унафэщIри нэгъуэщIт. Илъэсищ дэкIри, «Шарданыр» къэунэхуащ Гугъуэтыж Аскер и унафэм щIэту.  Сыт атIэ ансамблыр сэркIэ жыпIэмэ, абы сызэрыхэтым насыпыфIэ сещI. Хъыджэбз цIыкIуитху фIэкIа дыхъуртэкъым къыщыщIэддзам. Нобэ ди гупым хэтщ гъэсэн 60-м щIигъу. Къафэ 13 догъэзащIэри, ари иджыри щIэдзапIэу аращ. «Шарданым» куэд зэрегъэхъулIэ, куэдми хунос.

- Апхуэдэ гуп дахэ къызэзыгъэпэщыфа унафэщI уиIэну куэд и уасэщ.

- Ди унафэщIым къэфэкIэ дигъащIэ къудейкъым. Адыгэ пщащэу, щэнхабзэ тхэлъу, утыкум дитыфу дегъасэ, лъэпкъ гупсысэ къытхелъхьэ. ГъэсакIуэ лъэщщ, унафэщI зэпIэзэрытщ, цIыху гуапэщ, гъуазджэр и псэм хэлъщ. Ди гукъэкIхэмрэ ди IуэхущIафэхэмрэ къыддиIыгъщ, щыуагъэхэм гу лъыдегъэтэж, чэнджэщ къыдет, фIым дыхуеущий.

- «Шарданыр» здэщыIа щIыпIэхэм ящыщу дэтхэнэхэр нэхъ уигу къина?

- ЩIыпIэ куэдым дыщыIащ зэпеуэ дыхэту е концерт дгъэлъагъуэу. Москва, Йошкар-Ола, Грознэм, ЕсэнтIыгу, Мэхъэчкъалэ, Владикавказ, нэгъуэщI къалэхэми ехъулIэныгъэ щыдиIащ. Псори гукъинэжт. КъафэкIэ утыку дихьэн папщIэ дызытеува дэтхэнэ гъуэгуанэми сэбэпынагъ къыхэтхащ. Псом хуэмыдэжу Йошкар-Ола дызэрыщыIар. Абы къафэ зыбжанэ щыдгъэлъэгъуащ. КъэпщытакIуэхэр къытщытхъуащ, ди унафэщIыр арэзы хъуащ. Зэпеуэм щыIахэр ди лъэпкъ щэнхабзэм и дахагъэм итхьэкъуат.

- Къафэу вгъэзащIэхэм къахэбгъэщхьэхукI яхэт?

- «Уэркъ пщащэ» жыхуэтIэр къахызогъэщ. Ар къафэкIэ хабзэ зэрызепхьэфым и щапхъэ дахэщ, адыгэ пщащэр зэрыщытыпхъэр къигъэлъагъуэу. Ар зэдгъэщIэн щIэддзэри, нэхъ тфIэгъэщIэгъуэну гу лъыттащ адыгэ бзылъхугъэ фащэм и зэхэлъыкIэм. ПыIэм, бгырыпхым, щхьэтепхъуэм, пхъэ вакъэм тхыдэ телъыджэхэр яIэщ. Ди фащэмрэ къафэмрэ тхыдэм дызэрыхагъаплъэр гъэщIэгъуэныщэкъэ?!

- Сабий хъуэпсапIэу сыт уиIа?

- ЕгъэджакIуэ сыхъуну! Сабийхэр фIыуэ солъагъу, сахэтыну сфIэфIщ. Ди къэфакIуэ гупым хэт нэхъыщIэ цIыкIухэм садэлэжьэнуи дзыхь къыщысхуищI щыIэщ унафэщIым.

- ФIыуэ плъагъу тхылъыр.

- Экзюпери и «Маленький принц» тхылъыр псом нэхърэ нэхъыфIу солъагъу. АбыкIэ тхакIуэм жеIэ сабиигъуэр гум щытхъумэн зэрыхуейр, телъыджэхэр ди фIэщ тщIымэ, дунейр нэхъ щIэращIэ зэрыхъур. Дыхуегъасэ ди гъащIэр къалэнрэ лэжьыгъэ къудейуэ зэрызэхэмытыр, атIэ удз гъэгъэхам, вагъуэхэм, ныбжьэгъухэм, нэгъуэщI куэдми епха гуфIэгъуэр зэрызыхэтщIэнум.

- Тхьэм уригъэфIакIуэ!

Епсэлъар ГУГЪУЭТ Заремэщ.

Поделиться:

Читать также: