Календарь событий

03 июля 2022

ГъащIэ узыншэм хуаущий

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотик­хэм кIэлъыплъынымкIэ и управ­ленэм и лэжьакIуэхэм профилактикэ Iуэху щрагъэ­кIуэкIащ Уры­сей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и колонием. Ар ирагъэ­хьэлIат Наркоманиемрэ наркотикхэр щэным­рэ ебэныным и дунейпсо махуэм. Тезырыр езыхьэкI­хэм гурагъэIуащ наркотикхэкI­хэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъы­гъуэхэмрэ игъэкIыным уголовнэ, административнэ жэуапым узэрыришалIэр.

МафIэсгъэункIыфI нэхъыфI

«2022 гъэм и мафIэсгъэун­- кIыфI нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ МафIэс-къегъэлакIуэ часть №1-м и хэщIапIэм.

«Вагъуэ цIыкIум» и илъэсипщI гъуэгуанэ

Музыкэ театрым щагъэ­лъэ­пIащ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къа­фэхэмкIэ щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» и сабий ансамблыр (художественнэ уна­фэ­щIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ­Къурашэ Эдуардщ) къызэры­зэрагъэпэщрэ илъэсипщI зэ­ры­рикъур. Къафэр зи псэм хэлъ ныбжьыщIэхэр щагъафIэ концертыр гукъинэжу къызэрагъэпэщащ. Ар иригъэкIуэкIащ режиссёр Гумэ Маринэ.

Вагъуэ нурым и лъэужь нэху

1932 гъэм къызэIуаха Къэбэрдей-Балъкъэр пединститутыр и лъабжьэу илъэс 65-рэ ипэкIэ, 1957 гъэм, ди республикэм университет иIэ зэрыхъуар Кавказ Ищ­хъэрэм къызэщIиубыдэ лъэпкъ щIыналъэ автономиехэми мыхьэнэшхуэ щызиIэ къэхъукъащIэт. ЩIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ адэкIи зегъэужьын зэры­хуейр ди къэралым а зэманым щекIуэкIа щIэныгъэ-техникэ революцэм къигъэува къалэнхэм ящыщт.

Шынагъуэншэу загъэпсэху

Налшык къалэ и курорт щIыпIэм щыIэщ сабий санаторэ, турист базэ куэд. Абыхэм илъэс къэс къокIуэ Урысейм и щIыналъэ псоми къикI сабий минхэр. ЦIыкIухэм шынагъуэн­шэу загъэпсэхуныр къызэгъэ­пэщыныр абы ехьэлIа ми­нистерствэхэмрэ ведомствэ­хэмрэ я къалэн нэхъыщхьэхэм язщ.