Календарь событий

18 сентября 2022

ЩIыналъэм и бюджетым хэхъуэ зэпытщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм фокIадэм и 14-м зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ цIыхубэ гъащIэмрэ эко­номикэм­рэ щызэфIэхыпхъэ Iуэху блэкI­хэм тепсэ­лъы­хьын папщIэ. ЗэIущIэм хэтащ ­КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Админист­рацэм и УнафэщI ­Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэ­дзэхэу Говоров Сергейрэ Къуныжь Му­Iэедрэ, Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ ­Хъубий Марат, министерствэхэмрэ къу­л­ы­къу­щIапIэхэмрэ я унафэщI­хэр.

МэкъумэшыщIэхэмрэ хьэлъэзехьэхэмрэ япэлъэщакъым

ФутболымкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэ­зэхуэхэм и 1/128 Iыхьэм «Спартак-Нал­шы­кым» Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-р щыхигъэщIа нэужь ди щIалэхэм адэкIэ хьэрхуэрэгъу къахуэхъуащ Ставрополь крайм и Ивановскэ къалэм и «Ставро­поль АгроСоюз» командэр.

ПIэхэнэ

Iуэтэж
ЩIыбым дэт гъуэлъыпIэм илъ сымаджэм и щхьэщыгум зы ба­дзэ щоуфэразэ, къарууншэ хъуа цIыхур зэпеплъыхь. ИгъэщIагъуэ хуэдэщ: «Иджыри къэс сэ сыщышынами, иджы езыр сэ нэхърэ ­нэхъ къарууншэ хъуащ»!
Сабийм и щхьэм бадзэ хутехужмэ, цIыху хъуауэ къалъытэ. Ауэ Iуэхум я нэхъ гугъур къызэмыхьэлъэкIыу щыта цIыхубзым и щхьэм бадзэ хутемыхужу хъумэ - щэ?.. Бзылъхугъэр мыдыму щылъщ, нэкIэ бадзэм кIэлъоплъри. Абы сымаджэр тригъэуи хуэдэщ - и щэIуныр зэпыуащ.

Зэныбжьэгъухэр

Пщыхьэщхьэм зэныбжьэгъу­хэр уэршэру я пщыIэм къыте­хьэжащ. Ахэр ешат. Махуэ псор Iэщыхъуэхэм я дэIэпыкъуэгъуу, къыщыдэхуэхэм деж, дыгъафIэ джабэ нэкIум мэракIуэ къыщалъыхъуэу, бгы щыгум зэры­дэ­хьейрэ щызэрызехьэу ягъэ­-кIуащ.

Лъэхъэнэм и джэрпэджэжхэр

«Мстиславрэ Редадэрэ: илъэс минхэм къапхыкI еп­лъыкIэ» - аращ зэреджэр Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIа тхылъ гъэщIэ­гъуэным. 

«Мир»-м и дунейр нэхущ

Къэрал зыбжанэ къызэ­щIэ­зыубыдэ «Мир» телерадиоIуэ­ху­щIапIэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэс 30 зэрырикъур егъэлъапIэ жэпуэгъуэм и 9-м. Апхуэдиз илъэс лъандэрэ каналым и журналистхэр махуэ къэс къытхутопсэлъыхь СНГ-м хыхьэ къэ­ралхэм я гъащIэр зэрекIуэкIым. ХъыбарегъащIэ центрым и но­бэрей лэжьэкIэр къэтщIэн му­радкIэ МТРК-м и унафэщI Батыршин Радик зыхуэдгъэзащ.

«Налмэсым» и щIэблэ зэчиифIэр

Ди республикэм и еджапIэхэм, гъэсапIэхэм мы зэманым щыпащэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэри­гъуэтрэ илъэси100 зэрырикъур щагъэ­лъапIэ Iуэхугъуэхэм. Лъэпкъ мыхьэнэ зиIэ апхуэдэ зэхыхьэ дахэ иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Нарткъалэ дэт курыт школ №6-м (унафэщIыр Шыбзыхъуэ Оксанэщ) и нэIэм щIэту лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм (унафэщIыр Семэн Iэсиятщ). IуэхущIапIэм и егъэ­джа­кIуэхэм, гъэсакIуэхэм, ахэр зыкIэ­лъыплъ цIыкIухэм нэмыщI, гуфIэгъуэ фестифалым жыджэру хэтащ Аруан щIыналъэм щылажьэ школхэм, сабий садхэм я лIыкIуэхэри.