Календарь событий

05 сентября 2022

Чемпионхэм я мастер-класс

Къбэрдей-Балъкъэрым бэнэкIэм щыдихьэххэр куэд щIауэ зыпэплъа Iуэхугъуэ Налшык къыщыхъуащ – спорт бэнэкIэм хуабжьу щыцIэрыIуэхэу алыдж-урым лIэужьыгъуэмкIэ тIэунейрэ олимп чемпион, щэнейрэ дуней псом, плIэнейрэ Европэм и чемпион Власов Романрэ бэнэкIэ хуитымкIэ Олимп джэгухэмрэ дунейпсо чемпионатымрэ я призёр, щэнейрэ Европэм и чемпион, «адыгэ къаплъэнкIэ» зэджэ Джэду Аниуаррэ мастер-класс ирагъэкIуэкIащ.

Сабиигъуэм и къарур

Сурэт щIын сысабийуэ щIэздзащ, ауэ ар IэщIагъэ схуэхъуну сегупсысауэ схужыIэнукъым. Абы сыкъыхуэзыгъэушауэ къысщыхъур Ленинград къикIа сурэтыщIым си адэм и портрет зэрищIыгъарщ.

Си япэ IэдакъэщIэкIыр

Гъуазджэм сыкъыхэхъукIащ сэ, си адэ-анэр пхъэр художественнэу ибзэнымкIэ IэпщIэлъапщIэти, абыхэм пхъэм хуаIэ лъагъуныгъэр си деж къэсагъэнущ.

Тенджыз хъунщIакIуэхэм я… къэралхэр

Мы дунеижьыр къызэрыунэхурэ лъэпкъхэри къэралхэри токI- къытохьэ. Лъэщыгъуэр зейхэр зэманым ирегъэкIуэтэкIри, я лъэгу щIэтахэм тетыгъуэр яIэщIегъэхьэ. АрщхьэкIэ зы лъэхъэнэкIэщ-итIанэ чэзур адрейхэм къалъос.

Куэдыр щыгъуазэу къыщIэкIынукъым зэгуэр узэIэбэкIыжмэ, уеблэмэ тенджыз хъунщIакIуэхэм я (пиратхэм) къэралхэр зэрыщыIам. Мис ар телъыджэщ.

Ди псыхущхъуэхэм хуэдэ щыIэкъым

Къэбэрдей Балъкъэрым курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, Джылы - Су турист кIуапIэ нэхъ ехьэжьахэм хабжэн папщIэ, иджырей мардэхэм тету зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр щрагъэкIуэкIыну я мурадщ.

Мелуанихым къагъэсэбэп

«Пушкиным и картэр» зыIыгъхэр мелуани 6 хъуащ. Абы теухуауэ иджыблагъэ Сабий щэнхабзэ зэхыхьэм къыщыпсэлъащ «Пушкин и картэ» программэм и техникэ унафэщI Минаев Александр.

Техьэгъуэм зыщыфхъумэ

Куэд щIауэ цIыхухэм къадекIуэкI мы узыфэм и къежьапIэу къалъытэр Африкэрщ. А щIыналъэм къыщежьэри абы дуней псом зыщиубгъуащ.

Вирусологхэр мэгузавэ

Эпидемиологиемрэ микробиологиемкIэ ЩIэныгъэ КъэхутакIуэ Институтым и унафэщIым ЩIэныгъэмкIэ министерствэр къыхуреджэ школакIуэхэр еджапIэ къыдамыгъэкIыну, унэм щIэсу зэрырагъаджэ Iэмалыр зэтраублэжыну.

...адыгэ дыхъужынт...

Жыг къудамэр къришэхыу абы пыт тхьэмпэр хэт зэпызыплъыхьар? Мыхъуми зэ... зэ закъуэ... зы дакъикъэкIэ.

Энгин Атиллэ Кавказым теухуа фильм трех

 «Эртугрул къэхъужа»-м емыплъарэ темыпсэлъыхьыжарэ щыIэж къыщIэкIынкъым. Абы и пкъыр зэхэзылъхьа тырку сценарист, актёр Энгин Атиллэ иджы Кавказ зауэм и тхыдэм зыхуегъазэ. Урысейм, Тыркум, Мысырым, Сауд Хьэрыпым зыщиубгъунущ абы и лэжьыгъэщIэм. Фильмым хагъэхьэну я мурадщ Щамил Iимамым и гъащIэм щыщу мыхьэнэ нэхъ ин зиIэ Iыхьэхэр. ТегъэщIапIэ хуащIынур художественнэ тхыгъэкъым, атIэ Дагъыстэным щыщу Iимамым и гъащIэ гъуэгур зэфIэзыгъэувэжа тхыдэджхэр зыдагъэIэпыкъунущ.

КIуэкIуэ Валерэ

(1990 – КПСС-м и Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ комитетым и Япэ секретарь, 1990-1991 – Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэщI, 1992-2005 – КъБР-м и Президент)

Хэт нэхъ делэр

И анэм бгъурыту уэрамым ирикIуэ щIалэ сырыху цIыкIум бзылъхугъэм и Iэр иубыдыну щыIэбэкIэ, мыдрейм:

- Гъуэгу мыгъуэм емыжьэн, щхьэ укъысщиша. Зэран ухъуну укъалъхуам яреи, - жиIэурэ сабийм и Iэр Iуидзыжырт.

- Мамэ, мамэ, дгъэзэжмэ, пкIауэм и псысэр къызжепIэжын?

- Еууей, сыту сабий тхьэмыщкIэ, - жаIэрт ар зылъагъухэм, - делэ цIыкIу мыгъуэ, ищIэркъым и анэм хыфIидзэну сабий унэм зэришэр…

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

♦Псапэ щIэным и дунейпсо махуэщ

♦Къзахъстаным щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэм я махуэщ

♦Индием щагъэлъапIэ егъэджакIуэм и махуэр

♦1666 гъэм Лондон щагъэункIыфIащ махуищкIэ зыпэмылъэща мафIэсыр. Абы къалэм и ухуэныгъэхэм я Iыхьэ щанэр – унэ минипщIым нэсыр - хисхьат.

♦1698 гъэм Пётр Езанэм жьакIэ зытетхэм къуэды ятын зэрыхуейм теухуа унафэ къыдигъэкIащ.