Календарь событий

03 сентября 2022

Дахагъэм и дохутыр

Дунейпсо тхыдэм къызэрихутамкIэ, япэ дыдэу сэхусэплъыр къыщежьар ди лъэхъэнэм ипэжкIэщ, илъэс мини 4 - 5-кIэ узэ­IэбэкIыжмэ.

Жыг хадэщIэ къызэIуах

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым иджыб­лагъэ цIыхухэм зыщагъэпсэху, я нэгу зыщрагъэужь, уэршэрыпIэ яхуэхъун жыг хадэщIэ къыщызэIуахащ. Абы теухуа зэIущIэм ирырагъэхьэлIащ ­УФ-м и Президентым Донбас­сыр хъумэным хуэунэтIауэ иригъэкIуэкI дзэ операцэ хэхар зэрыдаIыгъымкIэ пэкIур.

Къэралыгъуэр илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэ­ралыгъуэм и махуэм, илъэси 100 ар зэрыри­къум и щIыхькIэ, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дамыгъэ лъапIэхэмкIэ игъэпэжащ щIыналъэм и зыужьыныгъэм илъэс куэд ­хъуауэ хэлIыфIыхь цIыху 50-м нэблагъэ.

Школым и бжэхэр къызэIуахыж

Чёрнэ Речкэ къуажэм щы­зэрагъэпэщыжа курыт ­школым (еджакIуэ 420-рэ щIохуэ) и бжэхэр ЩIэныгъэм и махуэм къызэIуахыжащ.

Гундэлэндэсхэм ядегъэлъапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек хэтащ Гундэлэн къуажэм дэт, Доттуев Ахъмэт и цIэр зезыхьэ ку­рыт еджапIэ №1-м гъэ еджэ­гъуэщIэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэIущIэм.