Мырзэм и япэ саугъэтыр «Спартак»-м къыщехь

Мазаем и 1-м щыщIэдзауэ Катарым махуибгъукIэ щекIуэкIа «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм Мэзкуу и «Спартак»-м хэту саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ Мырзэ Резуан. КъищынэмыщIауэ, абы и гъуащхьауэ нэхъыфI хъуащ, зэпеуэм и зэIущIищым топитI щыдигъэкIри.

МЭЗКУУ и «Спартак»-мрэ «Локомотив»-мрэ, Дон Iус Ростов и «Ростов»-р, Белград и «Партизан»-р зыхэта зэхьэзэхуэр ди дежкIэ хуабжьу хьэлэмэтт, адыгэ щIалэхэм зыкъызэрыщагъэлъэгъуэнум къыхэкIыу. Псом япэрауэ, дыдахьэхырт Мырзэ Резуанрэ Натхъуэ Бибрэсрэ я зэпэщIэтыныгъэм.
Хъыбар зэрывэдгъэщIауэ щытащи, Израилым и командэ къыхэхам и капитан Натхъуэ Бибрэс нэгъабэ и гъэмахуэм зэгурыIуэныгъэ ирищIылIащ Сербием щынэхъ цIэрыIуэ икIи щынэхъ лъэщ дыдэ Белград и «Партизан»-м. Ар абы хэтынущ дызыхуэкIуэ илъэсищым.
Хамэ щIыпIэм щитIысыкIа Кфар-Камэ адыгэ къуажэм къыщалъхуами, адэжь Хэкум цIэрыIуэ щыхъуа Натхъуэ Бибрэс Къэзан и «Рубин»-мрэ Мэзкуу и ЦСКА-мрэ яхэту Европэм и къэрал куэдым я стадионхэм пщIэрэ щIыхьрэ щиIэу зыкъыщигъэлъэгъуащ. Иужь илъэсым Алыджым Iэпхъуэри, абы хыхьэ Пирей къалэм и «Олимпиакос»-м ехъулIэныгъэкIэ щыджэгуащ икIи дыжьын медалыр иужь зэхьэзэхуэм щызыIэригъэхьащ. Иджы и зэфIэкIхэр Сербием и чемпионатым щегъэлъагъуэ икIи зыхэт гупыр зэкIэ зэпеуэм щыетIуанэщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, щIалэ дыдэу Бибрэс Тель-Авив и «Хапоэль»-м джэгун щригъэжьащ. ИужькIэ Къэзан и «Рубин»-м, Афинхэм я ПАОК (Алыдж) командэхэм ирагъэблэгъащ. Иужь илъэсхэм Мэзкуу и ЦСКА-м и пашэхэм ящыщ зыуэ щытащ. Абы къихьащ Израилымрэ Урысей Федерацэмрэ я кубокхэр, Урысейм и суперкубокыр. Ар ди къэралым и чемпионщ, къищынэмыщIауэ дыжьын (тIэунейрэ), домбеякъ медалхэр зыIэригъэхьащ, Алыджым дыжьынымрэ домбеякъымрэ къыщихьащ.
Зы илъэси къанэркъым Натхъуэ Бибрэс Чемпионхэм я Лигэм е Европэм и Лигэм щымыджэгуу икIи и IэзагъымкIэ къеплъхэр къыдимыхьэхыу, дэрэжэгъуэ яримыту. Мис аргуэруи Белград и «Партизан»-м дэщIыгъуу Европэм и Лигэм хэт командэхэм я зэIущIэхэм зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи Инджылызым и «Манчестер Юнайтед»-мрэ Нидерландхэм я «Аз Алкмар»-мрэ яхуэфэщэну япэщIэтащ.
Илъэс 32-м зи ныбжьыр нэблэгъа Натхъуэ Бибрэс и джэгукIэфIым иджыри къэс дэрэжэгъуэ ин къыдиту щытащ. АдэкIи апхуэдэу зэрекIуэкIынум шэч къытетхьэркъым.
Мырзэ Резуани куэд дыдэкIэ дызыщыгугъхэм ящыщ зыщ. 2019 гъэм и гъэмахуэм ар хыхьащ Урысей Федерацэм и футбол командэ нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Мэзкуу и «Спартак»-м (абы нэхърэ нэхъыбэрэ ди къэралым и чемпион хъуа щыIэкъым). Мэзкуудэсхэм я Iуэхухэр иужь лъэхъэнэм хуабжьу гугъусыгъущ. «Спартак»-р илъэс зыбжанэ хъуауэ зыIэщIэлъ мелардырыбжэ Федун Леонид и мылъкум щысхьыркъым лIэщIыгъуэ нэблагъэ ипэкIэ Старостин зэкъуэшхэм къызэрагъэпэщауэ щыта «цIыхубэ командэр» къэралым щыпашэхэм хигъэхьэжын папщIэ. АрщхьэкIэ, Совет Союзыр зэхэщэщэжу Урысей Федерацэр щхьэхуэ хъужа иужькIэ, 1990 гъэхэм сыт щыгъуи псоми ятекIуэурэ чемпионыгъэр зыIэщIэзылъхьэжауэ щыта Мэзкуу и «Спартак»-м абы къыщытригъэзэжыфар 2018 гъэ закъуэращ. Ауэ куэдрэ абыи иригуфIакъым - псалъэмакъ мыщхьэпэхэмрэ зэрыхьзэриймрэ нобэми къыхэкIыркъым.
Iуэхур игъэзэкIуэжыну 2018 гъэм и кIэухым ирагъэблэгъа белорус IэщIагъэлI Кононов Олег зэрыхуейм хуэдэу гупыр занщIэу хузэщIэгъэуIуакъым. Апхуэдэу щыхъум тегъэщIапIэ ищIыну жэрдэм къыхилъхьащ Тулэ и «Арсенал»-м къыщызыгъэпэжахэр. Апхуэдэт Мырзэ Резуан. Ар гъуащхьэхъумэныкъуэщ икIи зыхэта командэм ехъулIэныгъэ куэд къыхуихьащ. Къапщтэмэ, «Арсенал»-м хэту «Зенит»-мрэ «Спартак»-мрэ яхудигъэкIа топхэм я фIыгъэкIэщ тулэдэсхэм я цIэр щIэIуар икIи я тренер нэхъыщхьэ Кононовыр лэжьэну Мэзкуу щIашар. Ар езыри фIыщIэмыщIэу къэнакъым: Iэмал зэригъуэту адыгэ щIалэр зришэлIэжащ. Пэжщ, Мырзэм гугъу дехьын хуей хъуащ - пасэу зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, ар иджыри илъэситIкIэ «Ростов»-м ейт. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам мазэ ипэкIэ ираджа иужькIэ, Резуан и пщIэр нэхъ лъагэжу дэкIуеят. Ростовдэсхэм ар Iэзэу къагъэсэбэпащ икIи, щIэупщIэ зэриIэр зэралъагъуу, зралъэфыхьу щIадзащ, къыщIахыну мылъкум хэпщIыкIыу хагъахъуэу.
Дапхуэдэу хъуми, Iуэхур тэмэму зэфIэкIащ. Мырзэм Iэмал игъуэтащ куэд зыхуэнабдзэгубдзаплъэ командэ цIэрыIуэм хыхьэну икIи и зэфIэкIыр здынэсыр къыщигъэлъэгъуэну. Ар зэрымымащIэм щыхьэт техъуэфынущ иужь илъэситхум ар зыхэта премьер-лигэм щыджэгухэу Мэзкуу и «Торпедо», Грознэ и «Тэрч» (иджы «Ахмат»), Ленинград областым и «Тосно», «Ростов», Тулэ и «Арсенал» командэхэр. Грознэрэ Дон Iус Ростоврэ къищынэмыщIауэ, адрейхэм ар щыпашащ. «Тэрч»-мрэ «Ростов»-мрэ и Iуэхухэр щIыдэмыкIами, Резуан и зэран хэлъкъым: япэм псынщIэу фэбжь щигъуэтащ, етIуанэм и тренер нэхъыщхьэм и джэгукIэр зэриубзыхум Мырзэм ейр темыхуэу къыщIэкIащ.  
КъищынэмыщIауэ, куэдым ящIэж 2018 гъэм ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр щыдгъэлъэпIа накъыгъэм и 9-м къалэ-лIыхъужь Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щызэхэта Урысей Федерацэм и Кубокыр къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Ди лъахэгъу Мырзэ Резуан абы щыдигъэкIа «дыщэ» топым и фIыгъэкIэ къэралым и футбол саугъэт нэхъ лъапIэхэм ящыщ зыр Iэрыхьащ Ленинград областым и «Тосно» командэм.
Катарым иджыблагъэ щекIуэкIа «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм Мэзкуу и «Спартак»-р нэгъаби щытекIуауэ щытащ. Абы хуэфэщэну мы гъэми щIидзащ. Ар япэу зыIущIар Мырзэ Резуан къезыща «Ростов»-рат.
Джэгум и япэ Iыхьэр бжыгъэр къызэIумыхауэ икIи зэшыгъуэу екIуэкIащ. Iуэхум зыкъыщигъэзар Мырзэр зэIущIэм къыхагъэхьа иужькIэщ. «Ростов»-м и тренер нэхъыщхьэ Карпин Валерэ абы наIуэу иригъэлъэгъуащ апхуэдэ футболистхэр Iумпэм пщIы зэрымыхъунур. Адыгэ щIалэм зэман кIэщIым къриубыдэу (49-нэ, 75-нэ дакъикъэхэм) топитI дахэ дыдэу я хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIащ икIи джэгум кърикIуэнур IупщI ищIащ. Псом хуэмыдэу дахэ хъуащ етIуанэр: я лъэныкъуэмкIэ къыщыIэрыхьа топыр иIыгъыу Резуан метр хыщIым нэблагъэ къижащ, зыри зылъэщIимыгъэхьэу, икIи ростовдэсхэм я гъуащхьэтетыр Iэмал гъуэзэджэкIэ къызэринэкIри, бжыгъэр 2:0-м нигъэсащ.
Мэзкуу и «Локомотив»-м щыдэджэгуа етIуанэ зэIущIэми Мырзэр къыщыхэжаныкIащ. ЗэпэщIэтыныгъэр зэрытемыгъэкIуауэ иухати, пенальти еуэн хуей хъуащ. «Спартак»-м щыщу ар къэзыгъэсэбэпыфа футболиститIым язщ Резуан. Адрейхэр пэлъэщакъым «Локомотив»-м и гъуащхьэтетхэм я тренер Хьэпэ Заур и гъэсэн Медведев Никитэ. Ди лъахэгъу цIэрыIуэм абы иригъэщIат метр пщыкIузым и деж щыту къеуэхэм гъуэзэджэу уазэрыпэщIэтыфыну Iэмалхэр. ЗэрыфщIэжщи, езы Хьэпэри Налшыкрэ Владикавказрэ я «Спартак»-хэм щыхэтами, Тбилиси и «Динамо»-мрэ «Локомотив»-мрэ я щIыхьхэр щихъумами пенальти къегъэгъэзэным хуэIэзэу щытащ.
Зэхьэзэхуэм и ещанэ джэгугъуэм Натхъуэ Бибрэсрэ Мырзэ Резуанрэ зыхэт «Партизан»-мрэ «Спартак»-мрэ щызэпэщIэуващ. Абы щытекIуэм кубокымрэ саугъэт нэхъыщхьэмрэ лъысынут, ауэ мэзкуудэсхэм я Iуэхухэр нэхъыфIт, я очко бжыгъэр нэхъыбэти.
Лъэныкъуэхэр гуащIэу зэныкъуэкъуащ. «Спартак»-р псынщIэу япэ ища пэтми, Натхъуэ Бибрэс хуабжьу Iэзэу зэуа штрафнойм иужькIэ «Партизан»-м бжыгъэр зэхуэдэ мыгувэу ищIыжащ. Аргуэру дакъикъэ зыбжанэ дэкIри, сербхэр 2:1-уэ текIуэ хъуащ. Катарым щыщ хьэрып судьяхэрат зэIущIэр езыгъэкIуэкIхэри, адэкIэ ахэр щыуэу хуежьащ, мэзкуудэсхэм я фейдэ хэлъу. Ар зыхуэмышэча Натхъуэ Бибрэс апхуэдизу губжьати, и тренер нэхъыщхьэ Милошевич Савэ дэщIыгъуу джэгум къыхахуащ, абы и Iыхьэ ныкъуэри кърамыхьэлIауэ (42-нэ дакъикъэм). Къэхъуар фIэтелъыджэу «Партизан»-р зэрыщыту губгъуэм къикIыжыну хэтащ, арщхьэкIэ къызэгъэпэщакIуэхэр хуабжьу къелъэIури, апхуэдэ лъэбакъуэ ирагъэчакъым.
Къэнэжа зэманым бжыгъэкIэ нэхъ мащIэ хъуа сербхэр икIуэтащ икIи Мырзэр зыхэт «Спартак»-м топитI яхудигъэкIащ. 3:2-уэ джэгур иухри, гъэ етIуанэ хъуауэ зэкIэлъхьэужьу, мэзкуудэсхэр «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм щытекIуащ. Ар «Спартак»-м хэту Резуан зыIэригъэхьа япэ саугъэт лъапIэщ.
- Я гъусэу зэи зызмыгъэсауэ, нэгъабэ Мэзкуу и «Спартак»-м сыхыхьащ икIи гъэм псом гугъу сехьащ. Ар си футболист гъащIэм и лъэхъэнэ нэхъ гугъу дыдэу щытащ. Иджы ипэ дыдэм щыщIэдзауэ гупым сыхэтщи, Iуэхур куэдкIэ нэхъ тыншщ, - жиIащ зэхьэзэхуэр иуха иужькIэ Мырзэ Резуан.
- Уи гъусэу джэгу Чехием и командэ къыхэхам и гъуащхьэхъумэныкъуэ Крал «пащтыхькIэ» къоджэ. Ар сыт къызыхэкIар? - къеупщIащ ди лъахэгъум Катарым щыIэ журналистхэр.
- Дэ псори фIыуэ дызэхущытщ икIи цIэ гъэфIэнхэр зым адрейм фIыдощ. Крал дыщышхэм дежи «пащтыхькIэ» къызоджэ, къызыхихари сщIэркъым.
- Укъыщащэхуа «Ростов»-м топитI худэбгъэкIащ. Гужьгъэжь хуиIэу ара? - увыIэртэкъым журналистхэр.
- Апхуэдэ лъэпкъ Iуэхум хэлъкъым. Дэтхэнэ зэIущIэми си къару псори хэслъхьэну сыхущокъу. Пэжщ, къыщызэхъулIи си Iуэху щыдэмыкIи щыIэщ.
Мырзэм и джэгукIэмкIэ арэзыщ «Спартак»-м и тренер нэхъыщхьэ Тодескэ Доменики.
- Резуан футболист лъэщщ: Iэзэщ, псынщIэщ, къикIуэт зымыщIэщ. Мыгувэу зыщIэддзэжыну Урысей Федерацэм и чемпионатым дэ абы куэдкIэ дыщыщогугъ, - жиIащ нэмыцэ IэщIагъэлIым.
Катарым щекIуэкIа «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм щыIащ икIи абы екIуэкIа зэIущIэ псоми набдзэгубдзаплъэу бгъэдыхьащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Черчесов Станислав зи пашэ гупыр. Дауи, гу лъатащ Мырзэ Резуан и джэгукIэфIым зэрытехьэжым икIи, апхуэдэурэ иригъэкIуэкIмэ, мыгувэу къызэраджэнум шэч хэлъкъым.

Катарым щыIа зэпеуэм гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ щыхъуа Мырзэ Резуан топ дигъэкIащ.

Белград и «Партизан»-р зыгъэбжьыфIэ Натхъуэ Бибрэс.

ЖЫЛАСЭ Заурбэч.
Поделиться: