Адыгэ гупсысэр лъабжьэ хуещI и лэжьыгъэхэм

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун. 2023 гъэм ди республикэм и щIалэгъуалэ ассоциацэм иригъэкIуэкIа «Гордость КБР» щIалэгъуалэ зэпеуэм щытекIуащ «Самородок Эльбруса» Iыхьэм. Хъыджэбзым «Iэдииху», «Нартхэм я мафIэ» мультфильм анимацэхэр ищIащ. «Iэдииху» мультфильмым псалъэ щIэткъым. Макъамэу абы щIигъэуващ «Джэрпэджэж» уэрэджыIакIуэ гупым игъэзащIэ «Елэ-Елэ» уэрэдыр. «Нартхэм я мафIэ» мультфильтмыр адыгэбзэкIэ зэхигъэуващ, и лъабжьэм урысыбзэкIэ кIэщIэтхауэ. Псалъэхэр жызыIэу мультфильмым хэтхэр Алесэ и Iыхьлыхэрщ. Сэтэней и макъыр абы щIигъэуващ Алесэ и анэ Асуанэ. 
Анимацэ лэжьыгъэхэм ящыщу Алесэ игу ирохь Миядзаки Хаяо и IэлдакъэщIэкIхэр. 
- Си гум дохьэ Миядзаки и лэжьыгъэхэм зэкIэлъыхьыкIэ убзыхуа зэрамыIэр, апхуэдэ пэтми, купщIэ куу зэрыхэлъыр. «Унесённые призраками» лэжьыгъэр лъэщу къехъулIащ,- жеIэ. 
Хъыджэбзыр Москва щегъэзащIэ КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм я щIалэгъуалэ представительствэм и лIыкIуэ къалэнри. Зи сабиигъуэр Ставрополь щыкIуа Алесэ анэдэлъхубзэр игъэшэрыуэртэкъыми, игу къеуэрт. Абы щыгъуэми, лъэпкъым сыт щыгъуи псэкIэ пэгъунэгъути, абы щыщыну, адыгэ Iуэхухэм хэтыну хуейт. Аращ Москва здэщыIэм адыгэ щIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэм жыджэру щIыхэлэжьыхьыр. Ар ирогушхуэ зэчий зыбгъэдэлъ, зэфIэкI зиIэ, лэжьыгъэ щIэщыгъуэхэм зезыпщытыф гупым зэращыщым. 
Алесэ и иужьрей лэжьыгъэхэм ящыщщ «Сосрыкъуэрэ ху жылэмрэ» джэгукIэр. Ар Налшык щIалэгъуалэм я унэм щигъэлъэгъуащ, къызэригупсысам, узэрыджэгуну Iэмалхэми щытепсэлъыхьащ. ДжэгукIэр зригъэлъэгъуа щIалэгъуалэм зэдапхъуэтащ, псом хуэмыдэу ягу дыхьащ абы лъэпкъ IуэрыIуатэр лъабжьэ зэрыхуэхъуар. Ар сабийхэми балигъхэми яхуэщIащ. 
- Япэ курсым лэжьыгъэу къыдатащ стIолыщхьэ джэгукIэ къэдгупсысыну. Iэмал имыIэу тегъэщIапIэ тщIын хуейт литературэр. Сэ IуэрыIуатэр къыхэсхмэ нэхъ къэсщтащ, ар IущыгъэкIэ зэрыпсыхьар мы Iуэхум лъабжьэ хуэпщIыфынути. АтIэ, джэгукIэм акъылым и жанагъи хэлъэти къыщыбгъэлъэгъуэн хуейщ. Сосрыкъуэ ху жылэр Емынэжь къызэрытрихыжам и хъыбарыр сыткIи хуэкIуащ си лэжьыгъэм. А хъыбарыр тегъэщIапIэ сщIыным сыкъихуигъэушащ совет зэманым трахауэ щыта «Сосрыкъуэ мафIэр къызэрихьыжар» мультфильмым, - жеIэ Алесэ «Сосрыкъуэрэ ху жылэмрэ» джэгукIэм теухуауэ. 
Мы зэманым Абазэ Алесэ йолэжь аргуэру зы проектыщIэм - «Нарт Хэку» фестивалым и лэжьыгъэм хэтщ. Плакатхэр ещI, Iуэхур зэрекIуэкIынухэр егъэбелджылы. 
Алесэ и телеграмм каналым (Kutessaa) и мультфильмхэм ущеплъ хъуну ссылкэхэр итщ. 

 

ГУГЪУЭТ Заремэ.
Поделиться: