КIуэдыжа цивилизацэм и лъэужь

Австралием и ипщэ лъэныкъуэмкIэ псыIуфэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ кIуэдыжа, дызыщымыгъуазэ цивилизацэм и лъэхъэнэм яухуауэ щыта къалэшхуэ зэхэкъута. Тенджыз Щэхум щIихъума а щIыпIэр къамытIэщIыпами нэрылъагъущ къагъуэта ухуэныгъэхэмрэ къалэмрэ зэрыабрагъуэр икIи цивилизацэ лъэщ гуэрым и хэщIапIэу зэрыщытар. Ари гурыIуэгъуэщ, сыту жыпIэмэ, уэрам бгъуэшхуэхэр, унэ зэпэплIимэ лъагэхэр, ятIэм щIиIуба пирамидэхэр къызэрыгуэкI цIыхухэм яхуэщIынукъым.

Ар сыт хуэдэ цивилизацэу щытынкIэ хъунуми щIэныгъэлIхэм ящIэркъым, уеблэмэ Австралием апхуэдэ щэнхабзэ зезыхьэ лъэпкъыжь щыпсэуауэ я хъыбар щыIэххэкъым. Ауэ, зэрыхуагъэфащэмкIэ, Пацифидэ пасэрей щIыналъэмрэ абы щыпсэуа цIыху лъэпкъхэмрэ я лъэужьщ Австралием къыщагъуэтар.

ЦIыхур ЩIым щыщкъым

Къапщтэмэ, цIыхум къезэгъыщэркъым ЩIыр… Псалъэм папщIэ, куэдрэ дыгъэм ухэтын хуейкъым уи щIыфэр плъыжьыбзэу ису, телъэфын щхьэкIэ. Хьэмэрэ, языныкъуэ къэкIыгъэхэм, псэущхьэхэм, пхъэщхьэмыщхьэхэм, бзухэм, сабэм, дыгъэм, псым цIыхум аллергие щхьэ къратрэ? Зэи фегупсысакъэ абы?
А гупсысэр гъуазэ ящIри, языныкъуэ щIэныгъэлIхэм къыхалъхьащ цIыхур ЩIым зэрыщымыщыр, пасэрей зэман жыжьэ гуэрым мыбы къагъэIэпхъуауэ зэрыщытар. Абыхэм зэрыхуагъэфэщамкIэ, дыкъызытехъукIыжа цIыху лъэпкъыр Дыгъэм пэжыжьэ нэгъуэщI планетэ къикIащ. Мы теорием щыхьэт техъуэ Iуэхугъуэ куэди къатIэщIащ. Псалъэм папщIэ, американ эколог Сильвер Эллис итха «Люди не с Земли: Научная оценка фактов» тхылъым зэритымкIэ, губжь къазэрылъыкъуэкIам, нэгъуэщI цивилизацэхэм теуэну, зауэ иращIылIэну зэрыхэтам, гужьгъэжь зэрыхуаIам къыхэкIыу тезыр тралъхьэу цIыхухэр ЩIым къагъэIэпхъуауэ арагъэнущ. Армырамэ, цIыхум и тхыдэм и кIыхьагъкIэ зауэ бжыгъэншэхэм щхьэ хуэпабгъэрэ, мамыру мыпсэуфу сытым дежи къаугъэ къилъыхъуэу?! Сильвер къыхилъхьа гупсысэм щыхьэт техъуэ къэхутэныгъи къегъэлъагъуэ - цIыхум и лъакъуэузхэмрэ тхыцIэм ехьэлIа узыфэхэмрэ къызыхэкIыр ЩIым и гравитацэрауэ хуегъэфащэ. Абы тепщIыхьмэ, цIыхур къыздикIа планетэм и гравитацэр куэдкIэ нэхъ мащIэу щытагъэнущ. КъищынэмыщIауэ, цIыхур дэпкIейрэ къелъыхыжамэ, и лъакъуэр икъутэфынущ, къызыхэкIари къыпхуэмыщIэу. ЩIым щыпсэу хьэкIэкхъуэкIэхэмрэ псэущхьэхэмрэ зэи къащыщIынукъым апхуэдэ. Аращи, ижь-ижьыж лъандэрэ ЩIым щыпсэуар псэущхьэхэращ, ауэ цIыхур къэIэпхъуащ, шэч хэмылъу.
Дарвин Чарльз и теориер къапщтэмэ, цIыхур мы ЩIым къыщыунэхуащ, щIыуэпсым къыхэкIащ. Ар пэжмэ, ЩIым и щIыуэпсыр щхьэ къемызэгърэ?
Иджыри зы упщIэ… Ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхухэр хуопабгъэ вагъуэхэм, хьэршым. Зэман жыжьэхэм псэуа цIыхухэм бгъуэнщIагъ блынхэм къытранащ вагъуэбэ сурэтхэр. Зэи здэщымыIа, телескопыншэу къыпхуэмылъэгъуну планетэ жыжьэхэр. Дэнэ ар къыздикIар? Щхьэ хащIыкIрэт абыхэм?
Языныкъуэ щIэныгъэлIхэм хуагъэфащэ лъыщхьэ (геннэ) инженериер къагъэсэбэпурэ хьэрш жыжьэм къикIа нэгъуэщI цIыху лъэпкъхэм Homo sapiens-р ЩIым дыкъыщагъэщIауэ. Астролог Родригес Рауль къигъуэтащ абы щыхьэт техъуэ теорие. «Илъэс мин 55-рэ зи ныбжь нартыху жылэ къагъуэтыжащ археологхэм. Ауэ а жылэр къызыпылъэлъа къэкIыгъэм и лъэужь ЩIым и зы щIыпIи щрихьэлIакъым. Нобэр къыздэсым нартыхур езыр-езыру къэкIыфынукъым, цIыхум химысэмэ. Аращи, цIыху цIыкIур ЩIым къэзыгъэIэпхъуахэм я тыгъэу аращ нартыхур», - етх щIэныгъэлIым.
Американ щIэныгъэлI Ситчин Захарие къызэрихутамкIэ, Дыгъэ системэм епщIанэ планетэ иIэщ, цIыхур къыздикIари а планетэрагъэнущ… Шумер лъэпкъыжьым къыщIэна тхыгъэхэр зэрадзэкIа нэужь, Ситчиным гу лъитащ абыхэм Нибиру планетэ гуэрым и гугъу зэрыщащIым. А тхыгъэхэр зэрыщыту щIиджыкIа нэужь, щIэныгъэлIым къигъэнэIуащ хъыбар телъыджэ.Абы зэрыхуигъэфащэмкIэ, Нибирум и орбитэр хэшауэ зэрыщытым къыхэкIыу, илъэс 3600-рэ къэс Дыгъэм гъунэгъу къыхуэхъуу аращ, абы ирихьэлIэуи ЩIым и орбитэм къохьэ. Ди инагъ-цIыкIуагъкIэ ЩIым и дунейм дезэгъын хуэдэу, Нибирум щыпсэу аннунаким теплъэкIэ дахуэдэу, ауэ зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр хэлъу дыкъагъэщIащ, лъыщхьэ инженериер къагъэсэбэпри. Арауэ щытмэ, цIыхум игъэщIэгъуэнущ, сытым дыкъыхуагъэщIат, жиIэнурэ. Абы и жэуапри шумер тхыгъэхэм хэтщ: дагъэлэжьэн папщIэ. Нибирум щыпсэухэм куэду къагъэсэбэпырт дыщэр. Апхуэдизу зыхуэныкъуэ пкъыгъуэр ЩIым щыкуэду къахутати, ар къыщIрагъэхыну цIыхухэр мыбы къыщагъэщIауэ арат.
Къыхэгъэщыпхъэщи, Ситчиным и Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьа нэужь, щIэныгъэлI куэд щыдыхьэшхащ, фIэщхъуныгъэр зигу илъхэр игъэгубжьащ. Сыту жыпIэмэ, Нибиру планетэр Дыгъэм пэжыжьэу IукIуэтыр пэжмэ, хуабэ, нэху имыгъуэту дауэ абы цIыху зэрыщыпсэуфыр? Мыбдеж уигу къэбгъэкIыж хъунущ ахэр дыщэ зэрыхуэныкъуэм щхьэусыгъуэ гуэр зэриIэр. Хуабэмрэ нэхумрэ зэрахъумэ Iэмал къагупсысагъэнущ, дыщэр къагъэсэбэпурэ. КъищынэмыщIауэ, дэнэ а псори шумерхэм къыздрахар? Иджы дыдэ щIэныгъэлIхэм къахута планетэм (Нибирум) и орбитэр зэрыхэшар (ари пэжщ) дэнэт абыхэм щащIэр?
Иджыри зы щыхьэт… ДНК налъэр кIапситI зэпха IуэнтIауэ зэрыщытыр дауэ шумерхэм, ащырхэм къызэращIар? ДНК-м и теплъэр XX лIэщIыгъуэращ щIэныгъэм къыщихутар, ауэ дызытепсэлъыхь пасэрей лъэпкъыжьхэм къащIэна тхыгъэхэм хэтщ цIыхур зэрызэпкърылъ налъэм и сурэт!
УпщIэр куэдщ. ФIэщщIыгъуейри нэхъыбэжщ. Абыхэм я жэуап къэплъыхъуэным зэманышхуи къаруи ихьынущ. Нэхъ тыншщ тхьэр зи фIэщ хъухэм я Iуэхур. «Тхьэм дыкъигъэщIащ», - жаIэри, покI. Щхьэж и Iуэху еплъыкIэ иIэжщ. Ауэ тхыдэм къыхэнэжа щыхьэтхэри пхуэгъэпщкIунукъым.

Фырэ Анфисэ.
Поделиться: