БодибилдингымкIэ дунейпсо чемпион Лъакъуэдыгъу Рамзес

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуауэ спорт лIэужьыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ лъагапIэ инхэр къэзыщтэфахэм 2010 гъэм иджыри зы адыгэ щIалэ къахэхъуащ. Ар бодибилдингымкIэ дунейпсо чемпион Лъакъуэдыгъу Рамзесщ.

Бодибилдингым (иджылызыбзэр зэбдзэкIыжмэ «Iэпкълъэпкъыр ухуэн» къикIыу аращ) Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщиужьыщауэ щыткъым. Аращ хуэфэщэн гулъытэ абы ди деж щIыщимыIэри, мылъкукIэ зыщIэзыгъэкъуэн къыщIэгъуэтыгъуейри.
Щысабийм щегъэжьауэ Рамзес мурад ищIащ и гъащIэр спортым триухуэну. Атлетикэ псынщIэм, псым есыным, самбэм, боксым зыхуигъэсащ. Илъэс пщыкIутху и ныбжьыр щрикъум ирихьэлIэу и Iэпкълъэпкъыр дахэу зэриухуэным иужь ихьащ. Американ артист цIэрыIуэ Шварцнеггер Арнольд хэту куэдрэ къагъэлъагъуэ фильмхэм ар дригъэхьэхащ бодибилдингым (абы щыгъуэм ар зищIысыр имыщIэми) икIи тренажёр пэшхэм зэман кIыхь щигъакIуэ хъуащ. Алыхьталэр къызэрыхуэупса Iэпкълъэпкъ лъэщымрэ гукъыдэж инымрэ зэхыхьэжри, ехъулIэныгъэ инхэр къапэкIуащ. Зыгъэсэн зэрыщIидзэрэ илъэситI щыдэкIам Урысей Федерацэм и чемпионатым ныбжьыщIэхэм я деж етIуанэ увыпIэр щиубыдащ икIи спортымкIэ мастерым и мардэр игъэзэщIащ. Абы щыщIэдзауэ зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм жыджэру хэтщ.
Бодибилдингым Къэбэрдей-Балъкъэрым щIагъуэу зэрызыщимыужьам къыхэкIыу, балигъыпIэ зэриувэу Лъакъуэдыгъу Рамзес Мэзкуу Iэпхъуащ. Ди къэралым и къалащхьэм абы зыщегъасэ икIи ехъулIэныгъэ инхэр зригъэгъуэтакIэщ. Ар дунейпсо классымкIэ спортым и мастерщ. 2008 гъэм Европэм и вице-чемпион хъуащ, ди къэралым, нэгъуэщI щIыпIэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэхэм мызэ-мытIэу пашэныгъэр щиубыдащ.
ЛъэпкъкIэ Хьэтуей къуажэр зи къежьапIэ Лъакъуэдыгъу Рамзес и текIуэныгъэ нэхъ ин дыдэр 2010 гъэм къехъулIащ – Мальтэм щекIуэкIа дунейпсо зэпеуэм ар чемпион щыхъуащ! А илъэс дыдэм ди лъахэгъум аргуэру зы ехъулIэныгъэ ин зыIэригъэхьащ. Украинэм и къалэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ Донецк жэпуэгъуэм (октябрым) и 3-5 махуэхэм бодибилдингымкIэ щекIуэкIа «Спорт Макс» дунейпсо коммерцэ зэпеуэм Лъакъуэдыгъу Рамзес екIуу хэтащ. Езым и хьэлъагъым (нэхъ хьэлъэ дыдэхэм) къыщыпэщIэта цIыхуипщIми ар ефIэкIащ икIи текIуэныгъэ дахэ къихьащ.
Лъакъуэдыгъу Рамзес и ехъулIэныгъэ инхэм адэкIи пищащ. Бодибилдингыр къыщежьа Инджылызым 2011 гъэм щекIуэкIа «Дуней псом и мистер» зэпеуэмрэ Германием щыIа апхуэдэ зэхьэзэхуэмрэ я вице-чемпион тIэунейрэ хъуащ. А илъэс дыдэм и кIэухым NAC-м и кубокыр Тэтэрстаным и къалащхьэм къыщихьащ. И иужьрей текIуэныгъэхэм ящыщщ 2016 гъэм Мэзкуу щызэхэта IFBB-м и «Мистер Олимпия» зэпеуэм жэз медалыр зэрыщызыIэригъэхьар.
И ехъулIэныгъэ инхэм къапэкIуэу Лъакъуэдыгъу Рамзес къыфIащащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ» цIэ лъапIэр.
Иджыпсту адыгэ щIалэр Мэзкуу щопсэу икIи бодибилдингым цIыхухэр хуегъасэ. ЩIэх-щIэхыурэ урихьэлIэнущ телевиденэм и Япэ каналым, ТНТ-м, СТС-м, РенТВ-м, Спортым, НТВ-м я нэтын зэмылIэужьыгъуэхэм и Iэпкълъэпкъ зэкIужыр Лъакъуэдыгъу Рамзес щигъэлъагъуэу.

Жыласэ  Заурбэч.

Поделиться:

Читать также: